Regulamin


DEFINICJE

„Westwing” lub „Usługodawca” - Westwing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, działająca pod marką Westwing, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 397077, NIP: 5252517722, REGON: 145830870, kapitał zakładowy w wysokości PLN 1.020.000,00 zł. tel.: (22) 290 3000, e-mail: pomoc@westwing.pl. Adres siedziby jest także adresem do kontaktu oraz składania reklamacji.

„„Regulamin” – niniejszy regulamin, który w zakresie usług elektronicznych jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

„Konsument” – osoba fizyczna zawierająca z Westwing umowę sprzedaży w ramach Serwisu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna zawierająca z Westwing umowę sprzedaży w ramach Serwisu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Serwis” – portal internetowy Usługodawcy znajdujący się pod adresem www.westwing.pl

„Użytkownik” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez prawidłowo umocowane osoby, posiadające adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała Rejestracji oraz korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie lub Aplikacji.

„Rejestracja” – utworzenie konta w Serwisie lub Aplikacji.

Konto/ Konto Klienta – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu lub Aplikacji; oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Westwing pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Użytkownik loguje się na swoje Konto Klienta po dokonaniu Rejestracji.

„Karta Podarunkowa” - bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Serwisie.

„Kampania sprzedażowa” – ograniczony z góry czas, w ramach którego Westwing przedstawia w Serwisie i w Aplikacji, wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, informacje dotyczące poszczególnych towarów, w zakresie których po złożeniu przez Użytkownika oferty, przyjętej następnie przez Westwing, może zostać zawarta umowa sprzedaży.

„Aplikacja” – oprogramowanie pod nazwą „Westwing – Meble i Dekoracje”, udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę do instalacji na posiadanym przez Użytkownika urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie z Serwisu bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej;

„Usługa Elektroniczna” – wszelkie udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji, w szczególności usługi opisane w pkt. 18 Regulaminu, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344ze zm.);

„Przerwa Techniczna” – czasowe wyłączenie funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji w całości lub w części, związane z awarią Serwisu lub Aplikacji, w tym serwerów Aplikacji, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Serwisu lub Aplikacji, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług Elektronicznych,

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1. Westwing świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz w Aplikacji, tj. możliwość przeglądania treści, usługę prowadzenia Konta, dodawania opinii o zakupionych towarach, prezentowanie Klientom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”);, tj. usługę prowadzenia konta oraz usługę Newslettera, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu oraz umożliwia zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych usług za pomocą Serwisu i Aplikacji. Sprzedaż towarów realizowana jest w ramach poszczególnych Kampanii sprzedażowych. Zarówno ilość dostępnych towarów, jak i czas trwania, podane są indywidualnie dla każdej Kampanii sprzedażowej. Ceny podane w Serwisie i w Aplikacji są cenami brutto zawierającymi należne podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług (podatek VAT) w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia dotyczące sprzedaży towarów stosuje się odpowiednio do odpłatnych usług świadczonych przez Westwing, chyba że zastrzeżono inaczej.

1.2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik zawiera z Westwing umowę o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów dostępnych w ramach Kampanii sprzedażowych w Serwisie i w Aplikacji, Użytkownik zawiera z Westwing umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby, które nie dokonały Rejestracji nie mogą przeglądać treści w Serwisie i w Aplikacji.

1.3. Westwing zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zakupiony towar w terminach podanych w warunkach danej Kampanii sprzedażowej, zgodny z umową sprzedaży zawartą z Użytkownikiem i wolny od wad. Termin dostarczenia towaru podany w warunkach danej Kampanii sprzedażowej stanowi wiążące postanowienie umowne dla stron.

1.4. Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.

1.5. Koszty korzystania przez Użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Koszt połączenia z Westwing wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego i nie jest wyższy od kosztu zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

2. CZŁONKOSTWO W SERWISIE

2.1. Kampanie sprzedażowe dostępne są w Serwisie i w Aplikacji wyłącznie dla Użytkowników.

2.2. Założenie i korzystanie z konta Użytkownika w Serwisie i w Aplikacji jest bezpłatne i może zostać w każdej chwili rozwiązane przez Użytkownika. Członkostwo w Serwisie nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem poniesienia kosztów.

2.3. Jeden Użytkownik może utworzyć w Serwisie wyłącznie jedno konto członkowskie w Serwisie lub w Aplikacji.

2.4. Oświadczenie Użytkownika o rezygnacji z członkostwa (wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) może być przesyłane drogą e-mail na adres pomoc@westwing.pl. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Westwing oświadczenia o rezygnacji, z wyłączeniem umów zawartych z Użytkownikami, których zamówienia pozostają w trakcie realizacji. W takich przypadkach umowa rozwiązuje się z upływem 30 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru (okres wypowiedzenia).

2.5. Każdy Użytkownik ma zapewniony bezpośredni, chroniony hasłem, dostęp do Serwisu i Aplikacji.

2.6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

3. UŻYTKOWANIE SERWISU

3.1. W trakcie rejestracji przyszły Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych (patrz punkt 15.1). Użytkownicy zobowiązani są do podania kompletnych, prawdziwych danych w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy.

3.2. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.3. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom.

3.4. Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu na warunkach innych niż ustalone, szczególnie poprzez zakłócanie jego funkcjonowania lub manipulację procesami technicznymi. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3.5. W sekcji "Moje konto" dostępnej w Serwisie i w Aplikacji po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z magazynu Westwing oraz dostarczonych do Użytkownika.

3.6. Na swoim koncie każdy Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi, w tym subskrypcją Newslettera oraz danymi osobowymi.

3.7. Westwing zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia Użytkowników, o możliwości wypowiedzenia członkostwa oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych, o ile zostanie naruszona którakolwiek z regulacji Regulaminu. Jeśli Użytkownik, nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dokonuje rażącej ilości zwrotów towarów w stosunku do ilości towarów zatrzymanych, Westwing ma prawo do rozwiązania umowy z takim Użytkownikiem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego stwierdzonych naruszeń.

4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Westwing są następujące:

(a) połączenie z siecią Internet,

(b) przeglądarka internetowa.

4.2. Westwing zastrzega, że korzystanie z Serwisu i z Aplikacji może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY / UMOWY O ŚWIADCZENIE ODPŁATNYCH USŁUG

5.1. Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z Westwing umowę sprzedaży określonego towaru lub umowę o świadczenie odpłatnych usług.

5.2. Informacje w Serwisie i w Aplikacji nie stanowią oferty wiążącej Westwing w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są one zaproszeniem do zawarcia umowy. Towary dostępne w ramach Kampanii sprzedażowych są dostępne wyłącznie do czasu wyczerpania zapasów (Westwing komunikuje w ramach Serwisu liczbę dostępnych towarów).

5.3. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę", Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

5.4. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Skorygowania złożonego zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

5.5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Westwing drogą e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia (złożenia oferty) zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia, które stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Westwing (wpłynięcia zamówienia do systemu informatycznego) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Westwing a Użytkownikiem. Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Westwing dostępności towaru i wyraźnej akceptacji (przyjęciu) przez Westwing oferty Użytkownika, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Użytkownika po skompletowaniu jego zamówienia.

5.6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia Użytkownika jest odpłatna usługa (np. w zakresie zakwaterowania, innego niż do celów mieszkalnych, gastronomii, związanych z wypoczynkiem), z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Westwing, dochodzi do akceptacji przez Westwing oferty złożonej przez Użytkownika, a więc do zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych usług.

5.7. Okres obowiązywania umowy o świadczenie odpłatnych usług jest tożsamy z czasem świadczenia usługi przez Westwing lub osobę trzecią, która na zlecenie Westwing wykonuje usługi na rzecz Użytkownika i podawany jest każdorazowo przy prezentacji danej usługi w Serwisie i w Aplikacji.

5.8. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest w języku polskim.

6. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS TOWARÓW

6.1. W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie składania zamówienia, na każdej stronie towaru oraz w terminach podanych w opisie każdej Kampanii sprzedażowej.

6.2. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki.

6.3. Koszty przesyłki są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i zależą od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. Koszty przesyłki dla towarów o niestandardowych parametrach (wymiary lub waga) podane są na stronie danego towaru.

7. PŁATNOŚĆ

7.1. Westwing oferuje swoim Użytkownikom następujące metody płatności: (1) za pomocą karty kredytowej, (2) przelewem lub transferem internetowym poprzez jeden z systemów płatności akceptowanych przez Westwing, lub (3) płatność gotówką przy odbiorze.

7.2. Westwing zastrzega sobie prawo do ograniczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności. Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących dostawy wskazywane są w sposób wyraźny, każdorazowo najpóźniej na początku składania zamówienia.

7.3. Westwing nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze Westwing może się skontaktować z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w celu potwierdzenia zamówienia, jeśli zamówienie opiewa na znaczną kwotę.

7.4. Westwing akceptuje różne typy kart kredytowych m.in. Visa i Mastercard. Dla wygody Użytkownika, przy płatności kartą kredytową, system automatycznie zapamiętuje część informacji karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z opcji zapamiętywania danych karty.

7.5. W przypadku wyboru przez Użytkownika metody płatności innej niż płatność gotówką przy odbiorze, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

7.6. W celu wystawienia faktury, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia, wysyłać na adres pomoc@westwing.pl, niezbędne dane do wystawienia faktury, wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Westwing może ponadto wprowadzić w ramach ścieżki zakupowej funkcjonalność pozwalającą na zaznaczenie przez Użytkownika na etapie składania zamówienia opcji wystawienia faktury. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy podanej w treści potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania terminów na wystawienie faktury przewidzianych właściwymi przepisami.

8. BONY RABATOWE

8.1. Westwing wydaje Użytkownikom bony rabatowe upoważniające do zakupu towarów z rabatem kwotowym lub procentowym przy założeniu ewentualnych progów minimalnej wartości zamówienia niezbędnej do realizacji bonu rabatowego zaznaczonych w warunkach wykorzystania bonu.

8.2. Do bonów rabatowych należą w szczególności:

(a) powitalne bony rabatowe za rejestrację w Serwisie jako następstwo skorzystania z zaproszenia do utworzenia konta w Serwisie;

(b) bony rabatowe jako następstwo pierwszego opłaconego zamówienia dokonanego przez osobę zaproszoną przez danego Użytkownika;

8.3. Bony rabatowe obowiązują tylko w określonym terminie lub podczas konkretnej Kampanii sprzedażowej, o czym Westwing każdorazowo przekazuje informację Użytkownikowi.

8.4. Przedłużenie ważności bonu lub przeniesienie go na inną Kampanię sprzedażową nie jest możliwe.

8.5. Prawa do wykorzystania bonów rabatowych nie można przenosić na innych Użytkowników (bony rabatowe są przypisane indywidualnie do poszczególnych Użytkowników).

8.6. Bony rabatowe nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów przesyłki.

8.7. Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupie o określonej wartości minimalnej, podanej w warunkach dotyczących konkretnego bonu. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Wartość detaliczna towarów brutto (kwota zamówienia składanego przez Użytkownika z wyłączeniem kosztów przesyłki) zostanie pomniejszona o wartość bonu rabatowego wykorzystywanego przez Użytkownika przy danym zakupie.

8.8. Wartość kodu rabatowego rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie towary zamieszczone w koszyku Użytkownika. Przy zakupie kilku towarów z wykorzystaniem bonu rabatowego cena brutto poszczególnych towarów zostanie pomniejszona proporcjonalnie.

8.9. Bony rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez Westwing – pomniejszają wartość koszyka zakupów Użytkownika zgodnie z warunkami wykorzystania bonu. Użytkownik może skorzystać z bonu rabatowego na ostatnim etapie składania zamówienia, wpisując kod bonu rabatowego w polu oznaczonym „Użyj bonu rabatowego”. Użytkownik dokonuje zapłaty za towary zakupione z wykorzystaniem bonu rabatowego za pomocą dostępnych w Serwisie sposobów płatności.

8.10. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden bon rabatowy. Bony rabatowe nie łączą się w ramach jednego zamówienia.

8.11. Bony rabatowe nie są oprocentowane, a ich równowartość nie jest wypłacana w gotówce.

8.12. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży towarów nabytych w Serwisie lub w Aplikacji z wykorzystaniem bonu rabatowego, Westwing zwróci środki pieniężne przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli odstąpienie przez Użytkownika od umowy sprzedaży dotyczyło części towarów zakupionych z wykorzystaniem bonu rabatowego, Westwing dokona zwrotu wartości zwracanych towarów w kwocie widniejącej w potwierdzeniu dokonania zakupu (wartość towarów obniżonych proporcjonalnie do wartości bonu rabatowego). Westwing nie dokonuje zwrotu bonu rabatowego, chyba że warunki wykorzystania danego bonu stanowią odmiennie.

8.13. Westwing może również wydawać bony rabatowe przydzielane indywidualnie poszczególnym Użytkownikom. W takim przypadku do wykorzystania takich bonów rabatowych odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego punktu z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzanymi indywidualnie przez Westwing. Westwing może w szczególności postanowić, że:

(a) dla wykorzystania bonu nie jest konieczne osiągnięcie minimalnego porogu wartości zamówienia (w takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie gotówki lub przelewu, jeżeli wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość bonu rabatowego);

(b) bony rabatowe tego typu będą zwracane Użytkownikowi w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem indywidualnie przydzielanego bonu rabatowego.

9. KARTY PODARUNKOWE

9.1. Karty Podarunkowe mogą być zakupione przez Użytkownika Serwisu („Nabywca”). Wykorzystanie Karty Podarunkowej przez osobę niebędącą Użytkownikiem wymaga rejestracji w Serwisie lub w Aplikacji.

9.2. Do umowy sprzedaży Karty Podarunkowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące procedury zawarcia umowy sprzedaży towarów, z tym zastrzeżeniem, że w celu złożenia zamówienia na Kartę Podarunkową, Użytkownik powinien uprzednio skontaktować się Westwing telefonicznie bądź w formie wiadomości e-mail. Następnie otrzyma on od Westwing wiadomość e-mail z linkiem, którego kliknięcie spowoduje przeniesienie do strony dedykowanej danemu Użytkownikowi, na której będzie on mógł dokonać zamówienia Karty Podarunkowej. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia Karty Podarunkowej przez Westwing, dochodzi do akceptacji przez Westwing oferty złożonej przez Użytkownika, a więc do zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej

9.3. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

9.4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

9.5. Z chwilą doręczenia Karty Podarunkowej Nabywcy, na Nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia.

9.6. Karta Podarunkowa jest ważna od daty jej wydania lub wysłania do Nabywcy, przez czas określony każdorazowo w zaproszeniu do składania ofert dotyczących Karty Podarunkowej (na stronie prezentacji Karty Podarunkowej w Serwisie lub w Aplikacji). Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia skorzystanie z niej, co nie uchybia prawu Nabywcy do zwrotu świadczeń niewykorzystanych do dnia upływu ważności Karty Podarunkowej (odstąpienia od umowy).

9.7. Kartę podarunkową można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.

9.8. Jeżeli wartość zamówienia przekracza aktualną wartość środków na Karcie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób określony przez Westwing dla danego rodzaju towaru.

9.9. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie Karty Podarunkowej nie jest możliwe.

9.10. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do płatności za towary objęte promocją, chyba że w warunkach promocji danego towaru wyraźnie zastrzeżono co innego.

9.11. W przypadku umów zawartych na odległość, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Westwing umowy o Kartę Podarunkową, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. Termin ten jest zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu we wskazanym terminie, w szczególności na adres pomoc@westwing.pl.

9.12. Nabywca nie jest zobowiązany do zwrotu Karty Podarunkowej, która uległa dezaktywacji (dobiegł końca termin ważności Karty Podarunkowej, Użytkownik skutecznie odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, Użytkownik wykorzystał wszystkie środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Karta Podarunkowa zostanie zdezaktywowana. Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana do zakupu towarów, Nabywca zachowuje prawo do odstąpienia w zakresie niewykorzystanych (niezrealizowanych) środków nominalnych przypisanych do Karty Podarunkowej. Oznacza to, że gdyby w okresie pomiędzy złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży o Kartę Podarunkową, a dezaktywacją Karty Podarunkowej, Nabywca lub inny Użytkownik wykorzystał w całości lub w części Kartę Podarunkową (uiścił płatność za jej pomocą), Westwing będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za zakup Karty Podarunkowej w zakresie w jakim Nabywca lub inny Użytkownik wykorzystał ją w całości lub w części. Powyższe nie narusza uprawnień Nabywcy do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

9.13. Westwing zwraca Nabywcy kwotę wpłaconą z tytułu zakupu Karty, w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej.

9.14. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży towarów zawartej w ramach Serwisu lub Aplikacji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu ceny w postaci gotówki czy przelewu w tej części, w jakiej cena sprzedaży została pokryta Kartą Podarunkową. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma zwrot środków w formie bonu towarowego w takim zakresie, w jakim dokonał zapłaty z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

9.15. Bon otrzymany w wyniku rejestracji w Westwing po zaproszeniu przez bliską osobę nie może zostać zrealizowany, jeśli osoba zapraszająca i zaproszona mieszkają tymczasowo lub na stałe w tym samym gospodarstwie domowym. To samo ograniczenie dotyczy bonu otrzymanego w wyniku wysłania zaproszenia bliskiej osobie do zarejestrowania się w Westwing. Westwing zastrzega sobie prawo do anulowania złożonych zamówień, unieważnienia wszystkich bonów (z wyjątkiem kupionych kart podarunkowych) i/lub wykluczenia członka Westwing z programu Poleć Znajomego w przyszłości.

10. DOSTAWA

10.1. Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.

10.2. Westwing przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia (termin spełnienia świadczenia przez Westwing), chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach towarów oraz na potwierdzeniu złożenia zamówienia.

10.3. W przypadku nieodebrania towaru przez Użytkownika, Westwing wezwie Użytkownika do wykonania zawartej umowy sprzedaży i odbioru zakupionych towarów. W przypadku ponownego nieodebrania zamówionego towaru przez Użytkownika w wyznaczonym przez Westwing terminie, Westwing zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie kolejnych 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towarów przez Użytkownika z powodu niewykonania umowy sprzedaży przez Użytkownika.

10.4. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Westwing może dochodzić od Użytkownika równowartości kosztów zwrotu przesyłki na adres magazynu Westwing, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Westwing.

10.5. Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Użytkownik, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Westwing. Informacje o kosztach dostawy są dostępne każdorazowo na stronie towaru.

10.6. Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika, na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku, gdy Użytkownik zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika, na wybór którego Westwing nie miał wpływu, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Westwing przewoźnikowi wybranemu przez Użytkownika.

10.7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Westwing, pisząc na adres pomoc@westwing.pl. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 10.6. zdanie drugie, Użytkownikowi przysługują roszczenia reklamacyjne określone w pkt. 13.2. poniżej.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru, co stanowi dwukrotnie przedłużony termin w stosunku do terminu ustawowego prawa do odstąpienia i nie uchybia wskazanemu we właściwych przepisach terminowi na odstąpienie od zawartej umowy. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, które Użytkownik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Westwing.

11.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza. o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub poprzez oświadczenie złożone w jakiejkolwiek innej formie, w którym to oświadczeniu Użytkownik poinformuje Westwing o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać pocztą lub na adres mailowy pomoc@westwing.pl.

11.3. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem 30 dni od otrzymania towaru. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11.4. W przypadku chęci dokonania zwrotu towaru Użytkownik może skontaktować się z Westwing, wysyłając wiadomość na adres: pomoc@westwing.pl. W celu usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o podanie numeru zamówienia oraz przyczyny zwrotu, co nie jest jednak obligatoryjne. Użytkownik może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w inny jednoznaczny sposób, w tym za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności.

11.5. Westwing, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Użytkownika, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności przy odbiorze, Westwing poprosi Użytkownika o wskazanie numeru rachunku bankowego, celem dokonania zwrotu płatności, co nie uchybia obowiązkom Westwing wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli Westwing nie zaproponował, że sam odbierze towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.6. Westwing nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Użytkownika przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Westwing.

11.7. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem bonu rabatowego, Użytkownik otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane bony rabatowe zostaną ponownie zapisane na koncie Użytkownika.

11.8 Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, wówczas zwrot płatności następuje za zgodą Użytkownika w formie bonu dodawanego do konta Użytkownika, który dokonał płatności Kartą Podarunkową.

11.9 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11.10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku zawarcia umowy:

1) której przedmiotem jest towar wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2) której przedmiotem świadczenia jest towar ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

3) której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

4) której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

5) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towaru, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

11.11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.10. 5) powyżej, Westwing może przyznać Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Do odstąpienia od umowy o świadczenie usług wskazanych w pkt. 11.10. 5) powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży towarów. Każdorazowo ewentualne prawo do takiego odstąpienia zostanie wyraźnie zastrzeżone w opisie usługi na stronie internetowej Serwisu.

11.12. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika, ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Westwing oświadczył, że poniesie koszty zwrotu. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie.

11.13. Towary podlegające zwrotowi (odstąpieniu od umowy) prosimy kierować na adres:

Westwing - Magazyn

Polish Logistics Center 1

ul. Św. Tomasza 4

05-840 Brwinów

e-mail: pomoc@westwing.pl

11.14. Istnieje możliwość odpłatnego (na koszt Użytkownika) zamówienia kuriera po odbiór przesyłki zawierającej towary zwracane ze względu na odstąpienie od umowy sprzedaży za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta (jest to jednak dobrowolne). W tym celu należy wysłać wiadomość, zawierającą numer zamówienia, na adres pomoc@westwing.pl. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponosi Westwing.

11.15. W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika nie wiązała się z żadną opłatą, w przypadku zamówienia przez Użytkownika kuriera za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, o ile nie postanowiono, że koszty te ponosi Westwing. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem pomoc@westwing.pl.

12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

12.1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć w szczególności na adres e-mail: pomoc@westwing.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Westwing.

12.2. W celu szybszego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o podawanie w zgłoszeniu co najmniej nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (adres mailowy) oraz opisu zgłaszanych zastrzeżeń.

12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, Westwing zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia.

12.4. Westwing rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WESTWING ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARÓW Z UMOWĄ SPRZEDAŻY (RĘKOJMIA). REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

13.1. Westwing jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru bez wad i zgodnego z umową sprzedaży.

13.2. W odniesieniu do towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 roku, jeżeli sprzedany przez Westwing towar ma wadę, Użytkownik może wedle swojego wyboru: - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od umowy, chyba że Westwing niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna; - żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Westwing jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

13.2.1. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Westwing usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Westwing. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Westwing inny sposób zaspokojenia.

13.2.2. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Westwing dostarczyć wadliwy towar na adres: Westwing - Magazyn

Polish Logistics Center 1

ul. Św. Tomasza 4

05-840 Brwinów

- żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Westwing jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

Ponadto, Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Westwing usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Westwing. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Westwing inny sposób zaspokojenia.

13.3. W odniesieniu do towarów zakupionych od dnia 1 stycznia 2023 roku, jeżeli sprzedany przez Westwing towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Użytkownik może żądać jego naprawy lub wymiany towaru na nowy. Westwing jest zobowiązany naprawić lub wymienić towar w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

13.4. Westwing może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, albo naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów ze strony Westwing.

13.5. W sytuacji gdy naprawa lub wymiana towaru na nowy zgodnie z pkt 13.3 powyżej będą niemożliwe do zrealizowania w rozsądnym czasie lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Westwing, Westwing może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, o czym powiadomi Użytkownika. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową sprzedaży, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.

13.6. Wyłącznie w przypadku:

a) wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w pkt 13.5. powyżej;

b) gdy Westwing próbował naprawić towar, ale brak zgodności towaru z umową sprzedaży występuje nadal;

c) gdy Westwing nie doprowadził towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt 13.3. – 13.5.;

d) gdy brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest bardzo istotny;

e) gdy z oświadczenia Westwing lub innych okoliczności wynika, że Westwing nie naprawi lub wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika; Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową sprzedaży.

13.7. Użytkownik, który stwierdził niezgodność towaru z umową, w celu szybszego i sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, proszony jest o przesłanie dokładnej i szczegółowej informacji dotyczącej tej niezgodności, w tym zdjęć wadliwego towaru, na adres pomoc@westwing.pl wraz z informacją dotyczącą preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Westwing niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem na podany przez niego adres e-mail w sprawie dalszego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi Westwing do rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym właściwymi przepisami. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w stosunku do towarów zakupionych po 1 stycznia 2023 roku, jest obowiązany udostępnić Westwing towar podlegający naprawie lub wymianie. Westwing odbiera od Użytkownika towar na swój koszt.

13.8. Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany lub naprawy towaru, a Westwing nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13.9. Westwing ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia Użytkownikowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Roszczenie o wymianę lub naprawę towaru przedawnia się z upływem sześciu lat licząc od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

14. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA HIPERLINKÓW

14.1. W Serwisie i w Aplikacji dostępne są hiperlinki do innych stron internetowych.

14.2. W przypadku otrzymania przez Westwing informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z Serwisu i z Aplikacji.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisu i w Aplikacji znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.westwing.pl/privacy-policy.

16. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

16.1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Westwing.

17. MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

17.1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Westwing może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Westwing w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Westwing do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Westwing każdorazowo przekaże Użytkownikowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Westwing nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

17.2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Użytkownika będącego konsumentem spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Westwing.

17.3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Użytkownika będącego konsumentem, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Westwing.

17.4. Użytkownik będący konsumentem może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

17.5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Użytkownik będący konsumentem może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

17.6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: pomoc@westwing.pl

18. APLIKACJA MOBILNA

18.1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji zobowiązany jest w szczególności do pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

18.2. Aplikację można pobrać bezpłatnie na urządzenie mobilne Użytkownika ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, w szczególności:

a) Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;

b) Google Play/Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.

18.3. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 18.2 powyżej może wiązać się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Użytkownika i przechowywanych w nim danych.

18.4. W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien:

a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 18.2 powyżej i zaakceptować je, oraz

b) pobrać Aplikacje ze sklepu, o którym mowa ust. 18.3 powyżej, oraz

c) zainstalować Aplikacje na urządzeniu mobilnym Użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 18.2 powyżej.

18.5. Aplikacja łączy się z Serwisem za pomocą Internetu.

18.6. Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne do korzystania z Aplikacji:

a) posiadać połączenie z siecią Internet – w celu pobrania Aplikacji oraz w celu korzystania z usług Aplikacji wymagających połączenia z tą siecią,

b) posiadać mobilne urządzenie elektroniczne, typu smartfon/tablet działające w oparciu o jeden z następujących systemów:

i. Android w wersji 7 i wyższej,

ii. iOS w wersji 13 i wyższej.

18.7. Wymagania w przedmiocie wersji systemów operacyjnych, określone w ust. 18.6 lit. b powyżej, stanowią wymagania minimalne. Według najlepszej wiedzy Westwing, możliwe jest również korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem niższych wersji systemów niż wymienionych w pkt. 18.6 lit. b Regulaminu, jednakże jedynie systemy operacyjne w wersjach wskazanych w powyższym punkcie zapewniają prawidłowe działanie Aplikacji.

18.8 Westwing dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Aplikacji do danych z serwerów Aplikacji był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Westwing do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu.

18.9. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji.

18.10. Użytkownik w każdym czasie może odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia..

18.11. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji, można złożyć zgodnie z postanowieniami pkt 12 Regulaminu.

19. RĘKOJMIA KONSUMENCKA DOTYCZĄCA USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU I APLIKACJI.

19.1. Przepisy niniejszego rozdziału odnoszą się wyłącznie do Użytkowników będących konsumentami oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

19.2. Aplikacja stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Usługodawca w ramach Aplikacji świadczy usługi, które – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) - stanowią usługi cyfrowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające Użytkownikowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

19.3. Przepisy niniejszego punktu 19 stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących treści i usług cyfrowych.

19.4. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi, treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Umowę zawiera się przez Rejestrację i akceptację przez Użytkownika Regulaminu.

19.5. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa została udostępniona Użytkownikowi będącemu konsumentem lub pobrana na urządzenie mobilne Użytkownika, lub gdy Użytkownik lub jego urządzenie mobilne, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub urządzenie mobilne Użytkownika, uzyskali do niej dostęp.

19.6. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu, pomimo wezwania go do ich dostarczenia, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

19.7. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a) z oświadczenia Westwing wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

b) Westwing i Użytkownik uzgodnili, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Westwing nie dostarczył ich w tym terminie.

19.8. W razie odstąpienia przez Użytkownika, od umowy postanowienia pkt. 19.16. – 19.17., stosuje się odpowiednio.

19.9. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli

a) ich opis, rodzaj, ilość, jakość, cechy oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji odpowiada zawartej umowie;

b) pozostają przydatne do celu, do którego są potrzebne Użytkownikowi,

c) nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju;

d) posiadają cechy typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Użytkownik będący konsumentem może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Westwing, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Westwing wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Użytkownika o zawarciu umowy;

e) są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Użytkownikowi będącemu konsumentem przez Westwing przed zawarciem umowy,

f) zostały dostarczane z instrukcjami, których Użytkownik może rozsądnie oczekiwać.

19.10. Westwing informuje Użytkownika o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Użytkownikowi.

19.11. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 19.9, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli:

a) poinformował Użytkownika będącego konsumentem o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

19.12. W przypadku gdy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Użytkownik może żądać jej doprowadzenia do zgodności z umową. Westwing jest zobowiązany doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

19.13. Westwing może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie ich do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Westwing.

19.14. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnej z umową.

19.15. Wyłącznie w przypadku:

a) wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w pkt 19.13 i 19.14. powyżej;

b) gdy Westwing nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt 19.12. – 19.14;

c) gdy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest bardzo istotny;

d) gdy z oświadczenia Westwing lub innych okoliczności wynika, że Westwing nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika;

Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny treści cyfrowej lub usługi cyfrowej albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

19.16. Po odstąpieniu od umowy Westwing nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Westwing, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

c) zostały połączone przez Westwing z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

19.17. Westwing nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Użytkownik z nich faktycznie korzystał.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1.Westwing zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

1) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub usług, bądź świadczenia usług drogą elektroniczną przez Westwing wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Westwing;

2) konieczność dostosowania działalności Westwing do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: (i) decyzji właściwego w zakresie działalności Westwing organu administracji publicznej lub (ii) orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Westwing, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Westwing.

3) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Westwing spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

4) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Westwing usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Westwing dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi;

5) połączenie, podział albo przekształcenie Westwing lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Westwing określonych w Regulaminie.

20.2. Westwing poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym jednak niż 14 dni.

20.3. W przypadku Użytkowników, którzy nie zaakceptowali Regulaminu, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i Westwing umów sprzedaży towarów przed zmianą Regulaminu.

20.4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Westwing udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Stan na 01 marca 2023 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY dostępny tutaj.