Regulamin konkursu „Zaproś przyjaciół i wygraj 3 produkty marki SMEG!”


§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej również: „Regulamin”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „Zaproś przyjaciół i wygraj 3 produkty marki SMEG!” (dalej również: „Konkurs”).


1. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest Westwing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 (00-105 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397077, NIP: 525-251-77-22, REGON: 145830870, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł (dalej również: „Organizator”).


2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL: www.westwing.pl oraz w kanałach społecznościowych: www.facebook.com (dalej również: „Facebook”) oraz Instagram.


3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez podmioty wskazane w ust.


§2 Przedmiot i cel Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, treści konkursowych w postaci odpowiedzi na pytanie "Gdzie umieściłbyś w domu produkty marki SMEG?"


2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji i promocji marki Organizatora.


§3 Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od dnia 11.05.2020 r., godz. 00:01 do dnia 24.05.2020 r., godz. 23:59 (włącznie) (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).


§4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie: Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają łącznie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:


a. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności wyrażą chęć wzięcia udziału w Konkursie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu,


b. są zarejestrowanymi członkami klubu zakupowego w ramach strony internetowej www.westwing.pl (dalej również: „Klub Zakupowy”) oraz zalogują się na swoje konto prowadzone w ramach Klubu Zakupowego w Okresie Trwania Konkursu z wykorzystaniem indywidualnego linku z zaproszeniem, generowanego w ramach konta użytkownika w Klubie Zakupowym zaproszą dowolną liczbę swoich znajomych (przy czym co najmniej 1 znajomego) do założenia konta w ramach Klubu Zakupowego i przynajmniej jeden z zaproszonych znajomych założy konto w Klubie Zakupowym z wykorzystaniem zaproszenia oraz dokona zakupu w sklepie prowadzonym na stronie Klubu Zakupowego w Okresie Trwania Konkursu;


c. w Okresie Trwania Konkursu udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe i prześlą je z adresu mailowego wykorzystanego do rejestracji w Klubie Zakupowym na adres polecam@westwing.pl (dalej zwane również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).


2. W Konkursie nie mogą brać udziału:


a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora;


b. Członkowie rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora;


c. inne osoby biorące udział w ustaleniu zasad i przeprowadzeniu Konkursu.


3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.


§ 5 Praca konkursowa

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: “Gdzie umieściłbyś w domu produkty marki SMEG?" opublikowane na stronie https://www.westwing.pl/customer/invitation/create/ i przesłaniu jej w Okresie Trwania Konkursu z adresu e-mail wykorzystanego do rejestracji w Klubie Zakupowym na adres polecam@westwing.pl (dalej również: „Praca Konkursowa”).


2. Praca Konkursowa, o której mowa w ust. 1 powyżej może mieć długość maksymalnie 500 znaków ze spacjami.


3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową i przesłać ją z jednego adresu e-mail służącego do rejestracji konta w Klubie Zakupowym. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.


4. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.


5. Uczestnikowi będą przekazywane przez Organizatora informacji dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przekazywane droga e-mailową, na adres, którego Uczestnik użył podczas rejestracji w Klubie Zakupowym.


§ 6 Komisja Konkursowa

1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, która dokona oceny Prac Konkursowych (dalej również: „Komisja Konkursowa”).


2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie w szczególności wyłania laureata Konkursu i decyduje o przyznaniu nagrody.


§ 7 Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

1. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, którego Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza, najbardziej oryginalna, pomysłowa oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej również: „Laureat Konkursu”).


2. W konkursie wyłaniany jest wyłącznie 1 (słownie: jeden) Laureat Konkursu.


3. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.


§ 8 Nagroda

1. W Konkursie przewidziana jest 1 (słownie: jedna) nagroda dla Laureata Konkursu, w postaci kompletu produktów marki SMEG o wartości 2740,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych) (dalej również: „Nagroda”).


2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 tj. z późn. zm.) wartość Nagrody określonej w ust. 1 podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Nagrody. W tym celu do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody). Laureat przyjmuje do wiadomości, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę.


3. Nagroda nie podlega wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlega wymianie na kwoty pieniężne, co nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Laureata Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi Konkursu nie jest zbywalne.


§ 9 Zawiadamianie Laureata Konkursu, ogłoszenie wyników i przekazanie nagrody

1. Opublikowanie informacji o nagrodzonych w Konkursie Laureatach Konkursu w postaci publikacji imienia Laureata oraz miasta wskazanego na Koncie zakupowym odbędzie się w terminie 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od chwili upływu Okresu Trwania Konkursu na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: www.westwing.pl/wyniki-konkursu na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).


2. Po Ogłoszeniu Wyników Konkursu zgodnie z ust. 1 powyżej, nastąpi weryfikacja danych osobowych Laureata Konkursu oraz wysłanie Nagrody.


3. W terminie 5 dni roboczych od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając mu wiadomość na adres, z którego Laureat Konkursy wysłał Pracę Konkursową, w celu:


a. poinformowania Laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody;


b. ustalenia niezbędnych danych Laureata Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu;


c. poinformowania Laureata Konkursu o sposobie i zasadach wydania Nagrody.


4. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości Organizatora, w celu przyznania Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest do przesłania w wiadomości zwrotnej prawidłowych danych teleadresowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu) oraz danych niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od Nagrody o których mowa w § 8 ust. 2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.


5. W ciągu 14 dni od potwierdzenia przez Laureata Konkursu wszystkich niezbędnych danych Organizator prześle Laureatowi Konkursu Nagrodę pocztą kurierską na koszt Organizatora lub przekaże osobiście poprzez przedstawiciela Organizatora.


6. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie spełni warunków określonych w ust. 4 powyżej, w szczególności w przypadku braku kontaktu Laureata Konkursu z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej, Organizator podejmie trzykrotną próbę ponownego kontaktu z Laureatem Konkursu, w odstępie nie mniej niż 3 dni roboczych pomiędzy kolejnymi próbami kontaktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając do Laureata Konkursu wiadomość na adres e-mail wskazany w formularzu zakładania konta w Klubie Zakupowym. Jeżeli pomimo podjęcia przez Organizatora wskazanych powyżej prób kontaktu, Laureat Konkursu nie odpowie na wiadomość Organizatora w terminie 2 dni roboczych od dnia skierowania do Laureata Konkursu ostatniej z wiadomości mailowych Organizatora lub nie prześle organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu Nagrody, Organizator ma prawo, ale nie obowiązek, przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa oceniona zostanie przez Komisję Konkursową jako najciekawsza z pozostałych zgłoszonych Prac Konkursowych.


§ 10 Prawa autorskie

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.


2. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że:


a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej;


b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;


c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;


3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w punktach a. – f. poniżej tj.:


a. rozpowszechnianie Prac Konkursowych, w całości lub w części, oraz publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w Internecie, w szczególności na portalach Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej https://www.westwing.pl;


b. wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, w ramach direct mailingu oraz w Internecie;


c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;


d. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;


e. wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;


f. dokonywanie modyfikacji, adaptacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń, zmian w kolorystyce Prac Konkursowych oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych na dowolnym nośniku.


4. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – f. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora.


5. Licencja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.


6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.


7. Niniejsza licencja zostaje udzielona na okres 2 lat od dnia Ogłoszenia wyników Konkursu i Uczestnik zobowiązuje się jej nie wypowiadać w okresie pierwszego roku obowiązywania licencji. Po upływie roku licencja może zostać wypowiedziana z zachowaniem 6 (sześcio-) miesięcznego okresu wypowiedzenia.


8. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu, prawa o których mowa w ust. 2 lit a. nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.


9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.


10. Laureat Konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznaniu Nagrody, w formie pisemnego oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wskazanych ust. 3 niniejszego paragrafu polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu Laureatowi Konkursu Nagrody. Projekt oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.


11. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora, Laureat Konkursu zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworu oraz zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora.


§ 11 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej również: „RODO”), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia Laureatów Konkursu oraz dostarczenia Nagród, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 13 Regulaminu.


2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów, jak również podmiotów składających reklamację, jest Westwing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 (00-105 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397077, NIP: 525-251-77-22, REGON: 145830870, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł z którym możesz się skontaktować się


3. Dane osobowe Uczestników, które mogą obejmować nazwę imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane w następujących celach:


a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń Prac Konkursowych i przyznania tytułu Laureata - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na przeprowadzeniu Konkursu;


b. publikacji Prac Konkursowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na wykonywaniu działań marketingowych administratora;


c. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Uczestników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Organizatora;


d. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.


4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.


5. Dane osobowe Laureata które mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail, adres wskazany na koncie zakupowym, adres do korespondencji, prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego, mogą być przetwarzane w następujących celach:


a. przyznawania i wysyłki Nagród - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na realizacji przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;


b. dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym - podstawą prawną obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) polegający na wypełnianiu przez administratora obowiązku prawnego;


c. informowania o wynikach i wyłonieniu Laureatów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na realizacji przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;


d. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw;


e. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Laureatów a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych Organizatora.


6. Przekazanie danych osobowych przez Laureata jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania i odebrania Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń.


7. Dane osobowe osób składających Reklamację które mogą obejmować nazwę imię, nazwisko oraz adres e-mail bądź adres korespondencyjny, mogą być przetwarzane w celach:


a. rozpatrzenia ich reklamacji - podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.


b. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności osób składających Reklamację a także ich preferencji a także rodzaju oraz zakresu składanych przez nich Reklamacji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych Organizatora.


8. Przekazanie minimalnego zakresu danych osobowych umożliwiających identyfikację przez osobę składającą Reklamację jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.


9. Uczestnikowi, Laureatowi oraz osobie, która składa Reklamację, których dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem przysługuje:


a. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – mogą oni w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;


b. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – mogą oni w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;


10. Uczestnik, Laureat oraz osoba, która składa Reklamację, których dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, mają w każdym czasie prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje im również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.


11. Administrator nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych organizacji międzynarodowej. Możliwe jest, że przekaże dane Uczestnika lub Laureata poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (w razie przekazywania danych do USA).


12. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu oraz przesłania Nagród, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów marketingowych do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.


13. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: operatorom systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych w tym podmiotom badającym poziom zadowolenia klientów, kurierom, firmom audytorskim oraz kancelarii prawnej.


§ 12 Reklamacje

1. Wszystkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą składać w szczególności pisemnie na adres Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).


2. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, adresu e-mail, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.


3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w Okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 5 dni od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu, tj. od dnia 29.05.2020 r.


4. Reklamacje powinny być przesłane listem na adres: ul. Twarda 18 (00-105 Warszawa), lub na adres e-mail: pomoc@westwing.pl z dopiskiem – konkurs „Zaproś przyjaciół i wygraj 3 produkty marki SMEG!”


5. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 10 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Rozpatrując Reklamacje Organizator stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.


6. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.


7. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 13 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.westwing.pl oraz udostępniona do wglądu w biurze Organizatora.


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, za które uważa się (katalog zamknięty):


a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników / Laureatów Konkursu określone w Regulaminie;


b. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:


decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub


orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora


c. wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników / Laureatów Konkursu określone w Regulaminie;


d. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.


4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej www.westwing.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z odpowiednim uprzedzeniem na adres e-mail Uczestnika.


5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Organizatora względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.


6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Zaproś przyjaciół i wygraj 3 produkty marki SMEG!” OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU

Ja, _______________________ niżej podpisany potwierdzam przeniesienie na Westwing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Westwing”) na zasadach określonych w szczególności w treści niniejszego oświadczenia, autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w postaci odpowiedzi na pytanie ""Gdzie umieściłbyś swój głośnik SONOS One i dlaczego?"" (dalej również: „Utwór”), zgłoszonej przez mnie w ramach organizowanego przez Westwing konkursu „Zaproś przyjaciół i wygraj 3 produkty marki SMEG” (dalej również: „Konkurs”).


Jednocześnie oświadczam, że:


1. przeczytałem i zaakceptowałem Regulamin Konkursu „Zaproś przyjaciół i wygraj 3 produkty marki SMEG!”, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia;


2. przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do Utworu;


3. Utwór wykonałem osobiście w zakresie mojej indywidualnej twórczości i wkładu intelektualnego.


Niniejszym potwierdzam przeniesienie na Westwing jako organizatora/przyrzekającego nagrodę w Konkursie, w chwili wydania mi nagrody, autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w § 10 ust. 3 i 4 Regulaminu Konkursu.


Dodatkowo zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mi autorskich praw osobistych w stosunku do Utworu – w tym w szczególności zobowiązuję się powstrzymywać od wykonywania nadzoru autorskiego w stosunku do Utworu i zezwalam Westwing i podmiotom upoważnionym do tego przez Westwing na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Utworu.


Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu, Westwing przyznał mi nagrodę 3 produktów marki SMEG o wartości 2740 złotych, która w całości zaspokaja moje roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu i powstrzymania się od wykonywania osobistych praw majątkowych do Utworu.


Niniejsze oświadczenie może być odwołane lub zmienione tylko za zgodą Westwing.

Warszawa, dnia __________r.


_________________________

Imię i nazwisko


Przyjmuję powyższe oświadczenie w imieniu Westwing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Warszawa, dnia __________r.


_________________________


Imię i nazwisko "