Regulamin sklepu westwingnow.pl

DEFINICJE

„Westwing” lub „Usługodawca” - Westwing GmbH z siedzibą przy Moosacher Straße 88, 80809 München, zarejestrowana w Amtsgericht München pod numerem HRB 191 901, tel.: 22 290 3000, e-mail: pomoc@westwingnow.pl. (przy czym adresem do kontaktu oraz składania reklamacji jest Westwing Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).

„Regulamin” – niniejszy regulamin

„Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.westwingnow.pl

„Użytkownik” – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji

„Rejestracja” – utworzenie konta w Serwisie

„Karta Podarunkowa” - bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Serwisie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1. Westwing świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, tj. usługę prowadzenia konta oraz usługę Newslettera, a także prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto zawierającymi należne podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług (podatek VAT) w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

1.2. Dokonując Rejestracji Użytkownik zawiera z Westwing umowę o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów dostępnych w Serwisie Użytkownik zawiera z Westwing umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Westwing zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zakupiony towar w terminie podanym na stronie danego towaru, wolny od wad. Termin dostarczenia towaru podany na stronie danego towaru stanowi wiążące postanowienie umowne dla stron. Westwing jest odpowiedzialny za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w Regulaminie.

1.4. Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.

1.5. Koszty korzystania przez Użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Koszt połączenia z Westwing wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego i nie jest wyższy od kosztu zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

2. CZŁONKOSTWO W SERWISIE

2.1. Dokonywanie zakupów w Serwisie możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników.

2.2. Założenie i korzystanie z konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne. Konto może w każdej chwili zlikwidowane przez Użytkownika. Członkostwo w Serwisie nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem poniesienia kosztów.

2.3. Jedna osoba może dokonać Rejestracji w Serwisie wyłącznie jednokrotnie.

2.4. Oświadczenie Użytkownika o rezygnacji z członkostwa (wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) może być przesyłane drogą e-mail na adres pomoc@westwingnow.pl. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Westwing oświadczenia o rezygnacji, z wyłączeniem umów zawartych z Użytkownikami, których zamówienia pozostają w trakcie realizacji. W takich przypadkach umowa rozwiązuje się z upływem 30 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru (okres wypowiedzenia).

2.5. Każdy Użytkownik ma zapewniony bezpośredni, chroniony hasłem, dostęp do Serwisu.

2.6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

3. KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. W trakcie rejestracji przyszły Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Użytkownicy zobowiązani są do podania kompletnych, prawdziwych danych w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy.

3.2. Osoby, które posiadają konto w serwisie www.westwing.pl prowadzonym przez Westwing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, działającą pod marką Westwing, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 397077, NIP: 5252517722, REGON: 145830870, kapitał zakładowy w wysokości PLN 1.010.000,00 zł (dalej: „Westwing”), otrzymają drogą mailową informację o powstaniu Serwisu i mogą dokonać Rejestracji poprzez kliknięcie w odpowiedni link otrzymany w owej wiadomości e-mail.

3.3. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.4. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom.

3.5. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Serwisu na warunkach innych niż ustalone, szczególnie poprzez zakłócanie jego funkcjonowania lub manipulację procesami technicznymi. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3.6. W sekcji "Moje konto" dostępnej w Serwisie po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z magazynu Westwing oraz dostarczonych do Użytkownika.

3.7. Na swoim koncie każdy Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi, w tym subskrypcją newslettera oraz danymi osobowymi.

3.8. Westwing zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia Użytkowników, nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o możliwości wypowiedzenia członkostwa oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych, o ile zostanie naruszona którakolwiek z regulacji Regulaminu. Jeśli Użytkownik, nie będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dokonuje rażącej ilości zwrotów towarów w stosunku do ilości towarów zatrzymanych, Westwing ma prawo do rozwiązania umowy z takim Użytkownikiem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego stwierdzonych naruszeń.

3.9. Użytkownik, umieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści (w tym w szczególności komentarze, opinie, oceny i recenzje dotyczące produktów oferowanych w Serwisie) udziela niniejszym Westwing niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) umieszczanych treści (w całości lub we fragmentach), na terytorium całego świata. Licencja obejmuje również przyznanie Westwing prawa do przechowywania, publikowania, usuwania, tłumaczenia i edycji umieszczanych przez Użytkownika treści w ramach stron internetowych Westwing (westwingnow.de, westwingnow.ch, westwing.nl, westwingnow.fr, westwingnow.it, westwingnow.pl, westwingnow.es, westwingnow.cz i westwingnow.sk). Prawo to obejmuje także uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją umowy o świadczenie usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w Serwisie. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym oraz treści naruszających prawa osób trzecich.

4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Westwing są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa.

4.2. Westwing zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z Westwing umowę sprzedaży określonego towaru.

5.2. Informacje w Serwisie nie stanowią oferty wiążącej Westwing w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są one zaproszeniem do zawarcia umowy.

5.3. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę", Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

5.4. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Skorygowania złożonego zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

5.5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Westwing drogą e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia (złożenia oferty) zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia, które stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Westwing (wpłynięcia zamówienia do systemu informatycznego) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Westwing a Użytkownikiem. Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Westwing dostępności towaru i wyraźnej akceptacji (przyjęciu) przez Westwing oferty Użytkownika, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Użytkownika po skompletowaniu jego zamówienia.

5.6. Umowa sprzedaży towaru oraz świadczenia usług zawierana jest w języku polskim.

6. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS TOWARÓW

6.1. W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie składania zamówienia, na każdej stronie towaru.

6.2. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki.

6.3. Koszty przesyłki są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i zależą od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. Koszty przesyłki dla towarów o niestandardowych parametrach (wymiary lub waga) podane są na stronie danego towaru.

7. PŁATNOŚĆ

7.1. Westwing oferuje swoim Użytkownikom następujące metody płatności: (1) za pomocą karty kredytowej, (2) przelewem lub transferem internetowym poprzez jeden z systemów płatności akceptowanych przez Westwing, lub (3) płatność gotówką przy odbiorze.

7.2. Westwing zastrzega sobie prawo do ograniczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności. Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących dostawy wskazywane są w sposób wyraźny, każdorazowo najpóźniej na początku składania zamówienia.

7.3. Westwing nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze Westwing może się skontaktować z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w celu potwierdzenia zamówienia, jeśli zamówienie opiewa na znaczną kwotę.

7.4. Westwing akceptuje różne typy kart kredytowych m.in. Visa i Mastercard. Dla wygody Użytkownika, przy płatności kartą kredytową, system automatycznie zapamiętuje część informacji karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z opcji zapamiętywania danych karty.

7.5. W przypadku wyboru przez Użytkownika metody płatności innej niż płatność gotówką przy odbiorze, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia (w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności w formie przelewu, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia zamówienia, na wskazany w potwierdzeniu numeru rachunku bankowego).

7.6. W celu wystawienia faktury, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia, wysyłać na adres pomoc@westwingnow.pl, niezbędne dane do wystawienia faktury, wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Westwing może ponadto wprowadzić w ramach ścieżki zakupowej funkcjonalność pozwalającą na zaznaczenie przez Użytkownika na etapie składania zamówienia opcji wystawienia faktury. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy podanej w treści potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania terminów na wystawienie faktury przewidzianych właściwymi przepisami.

7.7. Jeśli wybierzesz metodę płatności Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, płatność zostanie dokonana na rzecz Klarna. W przypadku wyboru metody płatności Klarna, obowiązuje regulamin Klarny, polityka prywatności oraz polityka dotycząca plików cookies Klarny.

8. BONY RABATOWE

8.1. Poniższe ustalenia znajdują zastosowanie wobec wszystkich bonów rabatowych oferowanych przez Westwing.

8.2. Do bonów rabatowych należą w szczególności bony rabatowe przydzielane poszczególnym Użytkownikom indywidualnie przez Westwing.

8.3. Bony rabatowe obowiązują tylko w określonym terminie, o czym Westwing każdorazowo przekazuje informację Użytkownikowi.

8.4. Przedłużenie ważności bonu nie jest możliwe.

8.5. Prawa do wykorzystania bonów rabatowych nie można przenosić na innych Użytkowników (bony rabatowe są przypisane indywidualnie do poszczególnych Użytkowników).

8.6. Bony rabatowe nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów przesyłki, ani montażu.

8.7. Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupie o określonej wartości minimalnej, podanej w warunkach dotyczących konkretnego bonu. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

8.8. Przy realizacji bonu rabatowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie gotówki lub przelewu, jeżeli wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość bonu rabatowego.

8.9. Jeśli koszt zamówienia przekracza wartość bonu rabatowego, należy dopłacić różnicę za pośrednictwem oferowanych metod płatności.

8.10. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden bon.

8.11. Bony nie są oprocentowane i nie są wypłacane w gotówce.

8.12. Bony mogą być ograniczone do wybranych produktów. Nie można ich wówczas przenosić na inne produkty.

8.13. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży towarów nabytych w Serwisie z wykorzystaniem bonu rabatowego, Westwing zwróci:(i) środki pieniężne przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyła osoba będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba że osoba ta wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami, a także (ii) bon rabatowy. Jeśli odstąpienie przez Użytkownika od umowy sprzedaży dotyczyło części towarów zakupionych z wykorzystaniem bonu rabatowego, Westwing dokona zwrotu wartości zwracanych towarów w kwocie widniejącej w Fakturze (wartość towarów obniżonych proporcjonalnie do wartości bonu rabatowego). Westwing nie dokonuje zwrotu bonu rabatowego, chyba że warunki wykorzystania danego bonu stanowią odmiennie.

9. KARTY PODARUNKOWE

9.1. Karty Podarunkowe mogą być zakupione przez Użytkownika Serwisu („Nabywca”). Wykorzystanie Karty Podarunkowej przez osobę niebędącą Użytkownikiem wymaga rejestracji w Serwisie.

9.2. Do umowy sprzedaży Karty Podarunkowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące procedury zawarcia umowy sprzedaży towarów. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia Karty Podarunkowej przez Westwing, dochodzi do akceptacji przez Westwing oferty złożonej przez Użytkownika, a więc do zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej

9.3. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

9.4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

9.5. Z chwilą doręczenia Karty Podarunkowej Nabywcy, na Nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia.

9.6. Karta Podarunkowa jest ważna od daty jej wydania lub wysłania do Nabywcy, przez czas określony każdorazowo w zaproszeniu do składania ofert dotyczących Karty Podarunkowej (na stronie prezentacji Karty Podarunkowej w Serwisie). Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia skorzystanie z niej, co nie uchybia prawu Nabywcy do zwrotu świadczeń niewykorzystanych do dnia upływu ważności Karty Podarunkowej (odstąpienia od umowy).

9.7. Kartę podarunkową można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.

9.8. Jeżeli wartość zamówienia przekracza aktualną wartość środków na Karcie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób określony przez Westwing dla danego rodzaju towaru.

9.9. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie Karty Podarunkowej nie jest możliwe.

9.10. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do płatności za towary objęte promocją, chyba że w warunkach promocji danego towaru wyraźnie zastrzeżono co innego.

9.11. W przypadku umów zawartych na odległość, Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Westwing umowy o Kartę Podarunkową, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. Termin ten jest zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu we wskazanym terminie, w szczególności na adres pomoc@westwingnow.pl.

9.12. Nabywca nie jest zobowiązany do zwrotu Karty Podarunkowej, która uległa dezaktywacji (dobiegł końca termin ważności Karty Podarunkowej, Użytkownik skutecznie odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, Użytkownik wykorzystał wszystkie środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Karta Podarunkowa zostanie zdezaktywowana. Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana do zakupu towarów, Nabywca zachowuje prawo do odstąpienia w zakresie niewykorzystanych (niezrealizowanych) środków nominalnych przypisanych do Karty Podarunkowej. Oznacza to, że gdyby w okresie pomiędzy złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży o Kartę Podarunkową, a dezaktywacją Karty Podarunkowej, Nabywca lub inny Użytkownik wykorzystał w całości lub w części Kartę Podarunkową (uiścił płatność za jej pomocą), Westwing będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za zakup Karty Podarunkowej w zakresie w jakim Nabywca lub inny Użytkownik wykorzystał ją w całości lub w części. Powyższe nie narusza uprawnień Nabywcy będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

9.13. Westwing zwraca Nabywcy kwotę wpłaconą z tytułu zakupu Karty, w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

9.14. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży towarów zawartej w ramach Serwisu z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu ceny w postaci gotówki czy przelewu w tej części, w jakiej cena sprzedaży została pokryta Kartą Podarunkową. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma zwrot środków w formie bonu towarowego w takim zakresie, w jakim dokonał zapłaty z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

10. DOSTAWA

10.1. Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.

10.2. Westwing przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia (termin spełnienia świadczenia przez Westwing), chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach towarów oraz na potwierdzeniu złożenia zamówienia.

10.3. W przypadku nieodebrania towaru przez Użytkownika, Westwing wezwie Użytkownika do wykonania zawartej umowy sprzedaży i odbioru zakupionych towarów. W przypadku ponownego nieodebrania zamówionego towaru przez Użytkownika w wyznaczonym przez Westwing terminie, Westwing zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie kolejnych 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towarów przez Użytkownika z powodu niewykonania umowy sprzedaży przez Użytkownika.

10.4. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Westwing może dochodzić od Użytkownika równowartości kosztów zwrotu przesyłki na adres magazynu Westwing, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Westwing.

10.5. Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Użytkownik, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Westwing. Informacje o kosztach dostawy są dostępne każdorazowo na stronie towaru.

10.6. Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika, na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku, gdy Użytkownik zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika, na wybór którego Westwing nie miał wpływu, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Westwing przewoźnikowi wybranemu przez Użytkownika.

10.7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Westwing, pisząc na adres pomoc@westwingnow.pl. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 10.6 zdanie drugie, Użytkownikowi przysługują roszczenia reklamacyjne określone w pkt. 13.2 poniżej.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 100 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru, co stanowi ponad dwukrotnie przedłużony termin w stosunku do terminu ustawowego prawa do odstąpienia i nie uchybia wskazanemu we właściwych przepisach terminowi na odstąpienie od zawartej umowy. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, które Użytkownik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Westwing. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub poprzez oświadczenie złożone w jakiejkolwiek innej formie, w którym to oświadczeniu Użytkownik poinformuje Westwing o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć telefonicznie, przesłać pocztą lub na adres mailowy pomoc@westwingnow.pl.

11.2. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem 100 dni od otrzymania towaru. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11.3. W przypadku chęci dokonania zwrotu towaru Użytkownik może skontaktować się z Westwing, wysyłając wiadomość na adres: pomoc@westwingnow.pl. W celu usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o podanie numeru zamówienia oraz przyczyny zwrotu, co nie jest jednak obligatoryjne. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu lub w inny sposób podać wszystkie dane niezbędne do zidentyfikowania zamówienia oraz Użytkownika. Wypełnienie formularza zwrotu lub podanie w inny sposób wszystkich danych niezbędnych do zidentyfikowania zamówienia oraz Użytkownika, przyspieszy procedurę zwrotu towaru oraz dokonania przez Westwing zwrotu płatności. Użytkownik może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w inny jednoznaczny sposób, w tym za pośrednictwem Serwisu, korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności.

11.4. Westwing, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Użytkownika, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności przy odbiorze, Westwing poprosi Użytkownika o wskazanie numeru rachunku bankowego, celem dokonania zwrotu płatności, co nie uchybia obowiązkom Westwing wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli Westwing nie zaproponował, że sam odbierze towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.5. Westwing nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Użytkownika przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Westwing.

11.6. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem bonu rabatowego, Użytkownik otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane bony rabatowe zostaną ponownie zapisane na koncie Użytkownika.

11.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku zawarcia umowy:

a) której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

d) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

11.9. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika, ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Westwing oświadczył, że poniesie koszty zwrotu. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie.

11.10. Towary podlegające zwrotowi (odstąpieniu od umowy) prosimy kierować na adres: WestwingNow, European Logistics Center, ul. Żernicka 22, Budynek 5, 62-023 Robakowo

11.11. Istnieje możliwość odpłatnego (na koszt Użytkownika) zamówienia kuriera po odbiór przesyłki zawierającej towary zwracane ze względu na odstąpienie od umowy sprzedaży za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta (jest to jednak dobrowolne), w tym celu należy wysłać wiadomość, zawierającą numer zamówienia, na adres pomoc@westwingnow.pl. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponosi Westwing.

11.12. W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika nie wiązała się z żadną opłatą, w przypadku zamówienia przez Użytkownika kuriera za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, o ile nie postanowiono, że koszty te ponosi Westwing. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem pomoc@westwingnow.pl.

12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

12.1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć w szczególności na adres e-mail: pomoc@westwingnow.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Westwing Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

12.2. W celu szybszego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o podawanie w zgłoszeniu co najmniej nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (adres mailowy) oraz opisu zgłaszanych zastrzeżeń.

12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, Westwing zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia.

12.4. Westwing rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WESTWING ZA WADY TOWARÓW (RĘKOJMIA). REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

13.1. Westwing jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru bez wad.

13.2. Jeżeli sprzedany przez Westwing towar ma wadę, Użytkownik może wedle swojego wyboru:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od umowy, chyba że Westwing niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;

b) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Westwing jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

13.3. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem (rozumianym jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może zamiast zaproponowanego przez Westwing usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Westwing. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Westwing inny sposób zaspokojenia.

13.4. Użytkownik, który stwierdził wadę towaru, w celu szybszego i sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, proszony jest o przesłanie dokładnej i szczegółowej informacji dotyczącej wady, w tym zdjęć wadliwego towaru, na adres pomoc@westwingnow.pl wraz z informacją dotyczącą preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Westwing niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem na podany przez niego adres e-mail w sprawie dalszego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi Westwing do rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym właściwymi przepisami. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Westwing dostarczyć rzecz wadliwą na adres: WestwingNow, European Logistics Center, ul. Żernicka 22, Budynek 5, 62-023 Robakowo

13.5. Jeżeli kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Westwing nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13.6. Westwing odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

14. HIPERLINKI

14.1. W Serwisie dostępne są hiperlinki do innych stron internetowych.

14.2. W przypadku otrzymania przez Westwing informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z Serwisu.

15. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Westwing.

16. MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

16.1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego a Westwing może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Westwing w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Westwing do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Westwing każdorazowo przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Westwing nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

16.2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Użytkownika będącego konsumentem spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Westwing.

16.3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Użytkownika będącego konsumentem, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Westwing.

16.4. Użytkownik będący konsumentem może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

16.5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Użytkownik będący konsumentem może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

16.6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: pomoc@westwingnow.pl.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Westwing zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub usług, bądź świadczenia usług drogą elektroniczną przez Westwing wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Westwing;

b) konieczność dostosowania działalności Westwing do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: (i) decyzji właściwego w zakresie działalności Westwing organu administracji publicznej lub (ii) orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Westwing, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Westwing.

c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Westwing spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Westwing usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Westwing dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi;

e) połączenie, podział albo przekształcenie Westwing lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Westwing określonych w Regulaminie.

17.2. Westwing poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

17.3. W przypadku Użytkowników, którzy nie zaakceptowali Regulaminu, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i Westwing umów sprzedaży towarów przed zmianą Regulaminu.

17.4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Westwing udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Stan na 01.02.2020

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY dostępny tutaj.