Regulamin korzystania z Westwing Shop oraz Westwing Club-Sales

Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „Regulaminem"), które stosujemy jako podstawę korzystania ze sklepu internetowego Westwing Shop oraz, Westwing Club-Sales. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta /Konta Użytkownika i/lub w celu złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup towarów.

Niniejszy Regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu i z Aplikacji.

Usługodawca wyznaczył i prowadzi Punkt Kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z Serwisu i Aplikacji. Punkt Kontaktowy znajduje się pod adresem e mail: pomoc@westwing.pl Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

DEFINICJE

„Aplikacja” – oprogramowanie pod nazwą „Westwing – Meble i Dekoracje” (Google Play) lub „Westwing” (App Store), udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę do instalacji na posiadanym przez Użytkownika urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie z Serwisu bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.

„DSA” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

„Karta Podarunkowa” - bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Serwisie.

„Kampania sprzedażowa” – ograniczony z góry czas, w ramach którego Westwing przedstawia w Serwisie i w Aplikacji, Użytkownikom, informacje dotyczące poszczególnych towarów, w zakresie których po złożeniu przez Użytkownika oferty, przyjętej następnie przez Westwing, może zostać zawarta Umowa Sprzedaży.

„Konto/ Konto Użytkownika” – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu lub Aplikacji; oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Westwing pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Użytkownik loguje się na swoje Konto Użytkownika po dokonaniu Rejestracji.

„Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający z Westwing Umowę Sprzedaży w ramach Serwisu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Newsletter” – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Westwing Użytkownikowi, za zgodą Użytkownika, informacji o towarach, Serwisie, Aplikacji, promocjach oraz innych informacji handlowych, na podany przez Użytkownika adres e-mail (z zastrzeżeniem wyrażenia odpowiednich zgód).

„Przedsiębiorca na prawach konsumenta” – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą z Westwing Umowę Sprzedaży w ramach Serwisu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Przerwa Techniczna” – czasowe wyłączenie funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji w całości, lub w części, związane z awarią Serwisu lub Aplikacji, w tym serwerów Aplikacji, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją, lub przebudową Serwisu, lub Aplikacji, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług Elektronicznych.

„Rejestracja” – utworzenie Konta w Serwisie lub Aplikacji.

„Serwis” – portal internetowy Usługodawcy znajdujący się pod adresem www.westwing.pl obejmujący zakładki Westwing Shop oraz Westwing Club-Sales.

„Treści” – informacje przekazywane przez Użytkowników w ramach udostępnionych przez Usługodawcę usług pośrednich w rozumieniu DSA np. opinie o zakupionych towarach pod towarami lub w mediach społecznościowych Usługodawcy.

„Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika towarów za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki.

„Usługa Elektroniczna” – wszelkie udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji, w szczególności usługi opisane w pkt. 18 Regulaminu, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344ze zm.).

„Usługodawca/Westwing” – Westwing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000397077, REGON: 145830870, NIP: 5252517722, o kapitale zakładowym w kwocie 1.020.000,00 PLN.

„Użytkownik” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez prawidłowo umocowane osoby, posiadające adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała Rejestracji oraz korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie lub Aplikacji.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do konsumentów posiadających adres w Polsce.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 Westwing świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz w Aplikacji, tj. możliwość przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie i Aplikacji, usługę prowadzenia Konta, dodawania Treści, prezentowania Użytkownikom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”), usługę prowadzenia Konta oraz usługę Newslettera, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu oraz umożliwia zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych usług za pomocą Serwisu i Aplikacji. W przypadku Westwing Club-Sales sprzedaż towarów realizowana jest w ramach poszczególnych Kampanii sprzedażowych. Zarówno ilość dostępnych towarów, jak i czas trwania, podane są indywidualnie dla każdej Kampanii sprzedażowej. W przypadku Westwing Shop sprzedaż towarów odbywa się w ramach stałej oferty umieszczonej w Serwisie i Aplikacji. Ceny podane w Serwisie i w Aplikacji są cenami brutto zawierającymi należne podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług (podatek VAT) w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia dotyczące sprzedaży towarów stosuje się odpowiednio do odpłatnych usług świadczonych przez Westwing, chyba że zastrzeżono inaczej.

1.2 Dokonując Rejestracji, Użytkownik zawiera z Westwing umowę o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów dostępnych w Serwisie i w Aplikacji Westwing, Użytkownik zawiera z Westwing Umowę Sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.

1.3 Aby korzystać z ofert dostępnych w Westwing, użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat.

1.4 Westwing zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zakupiony towar w terminach podanych w warunkach dostawy danego towaru, zgodny z Umową Sprzedaży zawartą z Użytkownikiem i wolny od wad. Termin dostarczenia towaru stanowi wiążące postanowienie umowne dla stron.

1.5 Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.

1.6 Koszty korzystania przez Użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Koszt połączenia z Westwing wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego i nie jest wyższy od kosztu zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

2. UŻYTKOWANIE SERWISU WESTWING SHOP I CLUB - SALES

2.1 W trakcie rejestracji przyszły Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych (patrz punkt 14.1).

2.2 Użytkownicy zobowiązani są do podania kompletnych, prawdziwych danych w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy. Użytkownik jest również zobowiązany do aktualizowania swoich danych. W przypadku zmiany podanych danych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie skorygować te informacje. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom.

2.3 Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie Rejestracji drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.4 Na swoim koncie każdy Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi, w tym subskrypcją Newslettera oraz danymi osobowymi.

2.6 W sekcji „Moje konto” dostępnej w Serwisie i w Aplikacji po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z magazynu Westwing oraz dostarczonych do Użytkownika.

2.7 Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w Westwing Shop / Westwing Club - Sales na stronie internetowej www.westwing.pl i obsługiwać tylko jedno Konto w danym czasie. Jeśli Westwing wykryje wielokrotne rejestracje, może je usunąć.

2.8 W przypadku prób uzyskania nieuzasadnionych korzyści na szkodę Westwing lub innych Użytkowników, Westwing zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia Użytkowników, jak również wypowiedzenia członkostwa oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych. Jeśli Użytkownik, niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dokonuje rażącej ilości zwrotów towarów w stosunku do ilości towarów zatrzymanych, Westwing ma prawo do rozwiązania umowy z takim Użytkownikiem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego stwierdzonych naruszeń.

3. CZŁONKOSTWO W WESTWING CLUB-SALES

3.1 W ramach Westwing Club-Sales członkowie społeczności zakupowej mają możliwość zakupu wybranych towarów i usług w ramach ograniczonych czasowo i ilościowo kampanii sprzedażowych (zwanych dalej "kampaniami sprzedażowymi", pojedynczo również "kampanią sprzedażową").

3.2 Aby skorzystać z promocji sprzedażowych Club-Sales, konieczne jest założenie konta Użytkownika w Serwisie lub w Aplikacji.

3.3 Jeden Użytkownik może utworzyć w Serwisie wyłącznie jedno konto członkowskie w Serwisie lub w Aplikacji.

3.4 Każdy Użytkownik ma zapewniony bezpośredni, chroniony hasłem, dostęp do Serwisu i Aplikacji.

3.5 Założenie i korzystanie z konta Użytkownika w Serwisie i w Aplikacji jest bezpłatne i może zostać w każdej chwili rozwiązane przez Użytkownika. Członkostwo w Serwisie nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem poniesienia kosztów. Oświadczenie Użytkownika o rezygnacji z członkostwa (wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) może być przesyłane drogą e-mail na adres pomoc@westwing.pl. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Westwing oświadczenia o rezygnacji, z wyłączeniem umów zawartych z Użytkownikami, których zamówienia pozostają w trakcie realizacji. W takich przypadkach umowa rozwiązuje się z upływem 30 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru (okres wypowiedzenia).

3.6 Do istotnych usług świadczonych w ramach zakładki Club Sales należy również Newsletter Westwing, za pomocą którego Użytkownicy Club Sales regularnie otrzymują drogą elektroniczną wiadomości, przypomnienia, vouchery oraz prośby o opinię dotyczące kampanii sprzedażowych i oferowanych towarów, oraz usług w ramach Club-Sales.

4. STRONY UMOWY, JĘZYK I ZAWARCIE UMOWY

4.1 Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z Westwing Umowę Sprzedaży określonego towaru lub umowę o świadczenie odpłatnych usług. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest w języku polskim.

4.2 Strona internetowa Serwisu (www.westwing.pl) działa w języku polskim. Umowy zawierane za pośrednictwem tej strony będą zawierane wyłącznie w języku polskim.

4.3 Informacje w Serwisie i w Aplikacji nie stanowią oferty wiążącej Westwing w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są one zaproszeniem do zawarcia umowy. Towary dostępne w ramach Kampanii sprzedażowych są dostępne wyłącznie do czasu wyczerpania zapasów (Westwing komunikuje w ramach Serwisu liczbę dostępnych towarów).

4.4 Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5 W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Skorygowania złożonego zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

4.6 Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Westwing drogą e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia (złożenia oferty) zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia, które stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Westwing (wpłynięcia zamówienia do systemu informatycznego) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Westwing a Użytkownikiem. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Westwing dostępności towaru i wyraźnej akceptacji (przyjęciu) przez Westwing oferty Użytkownika, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Użytkownika po skompletowaniu jego zamówienia.

4.7 Proces realizacji zamówienia oraz kontakt ze strony Westwing odbywa się za pomocą zautomatyzowanego procesu zamówienia lub drogą mailową. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność podanego adresu email. W przypadku korzystania z filtrów antyspamowych zalecamy ustawienie systemu tak, aby wszystkie e-maile wysyłane przez Westwing lub osoby trzecie zlecone przez Westwing do przetwarzania Państwa zamówienia mogły być z sukcesem dostarczone.

4.8 W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia Użytkownika jest odpłatna usługa (np. w zakresie zakwaterowania, innego niż do celów mieszkalnych, gastronomii, związanych z wypoczynkiem), z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Westwing, dochodzi do akceptacji przez Westwing oferty złożonej przez Użytkownika, a więc do zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych usług.

4.9 Okres obowiązywania umowy o świadczenie odpłatnych usług jest tożsamy z czasem świadczenia usługi przez Westwing lub osobę trzecią, która na zlecenie Westwing wykonuje usługi na rzecz Użytkownika i podawany jest każdorazowo przy prezentacji danej usługi w Serwisie i w Aplikacji.

5. CENY ORAZ KOSZTY PRZESYŁKI

5.1 W przypadku zamówień towarów i usług na stronie Serwisu obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie składania zamówienia. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki.

5.2 Koszty przesyłki są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i zależą od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. Koszty przesyłki dla towarów o niestandardowych parametrach (wymiary lub waga) podane są na stronie danego towaru.

6. PŁATNOŚĆ

6.1 Westwing oferuje swoim Użytkownikom następujące metody płatności:

Club-Sales: (1) za pomocą karty kredytowej, (2) przelewem lub transferem internetowym poprzez jeden z systemów płatności akceptowanych przez Westwing, lub (3) płatność gotówką przy odbiorze.

Shop: (1) za pomocą karty kredytowej, (2) przelewem, transferem internetowym poprzez jeden z systemów płatności akceptowanych przez Westwing, (3) płatność gotówką przy odbiorze, odroczoną płatnością oraz możliwością rozłożenia płatności na raty w serwisie Klarna.

6.2 Westwing akceptuje różne typy kart kredytowych m.in. Visa i Mastercard. Dla wygody Użytkownika, przy płatności kartą kredytową, system automatycznie zapamiętuje część informacji karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty.

6.3 Westwing zastrzega sobie prawo do ograniczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności. Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących dostawy wskazywane są w sposób wyraźny, każdorazowo w koszyku, na etapie realizacji zamówienia.

6.4 Westwing nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze Westwing może się skontaktować z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w celu potwierdzenia zamówienia, jeśli zamówienie opiewa na znaczną kwotę.

6.5 Westwing oferuje również, we współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zarejestrowane w szwedzkim rejestrze firm pod numerem: 556737-0431), następujące opcje płatności (w przypadku posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej): zakup z płatnością w ciągu 30 dni lub płatność w trzech ratach bez odsetek lub finansowanie z odsetkami. W takim przypadku Westwing przekazuje swoje roszczenie do Klarny.

6.6 W celu wystawienia faktury, prosimy o zaznaczenie każdorazowo na etapie składania zamówienia opcji wystawienia faktury z podaniem niezbędnych danych. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy podanej w treści potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania terminów na wystawienie faktury przewidzianych właściwymi przepisami.

7. BONY RABATOWE

7.1 BONY PROMOCYJNE

7.1.1 Bony promocyjne to bony rabatowe, które są wydawane bezpłatnie w ramach kampanii promocyjnej z określonym okresem ważności i nie mogą być zakupione. Bony promocyjne mogą być używane wyłącznie na stronie Serwisu w określonym okresie. Bony promocyjne nie pokrywają kosztów dostawy.

7.1.2 Wartość bonu promocyjnego rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie towary zamieszczone w koszyku Użytkownika. Przy zakupie kilku towarów z wykorzystaniem bonu rabatowego cena brutto poszczególnych towarów zostanie pomniejszona proporcjonalnie.

7.1.3 Bony promocyjne nie są oprocentowane, a ich równowartość nie jest wypłacana w gotówce.

7.1.4 Bony promocyjne, które przydzielone są Użytkownikom za zarejestrowanie się w Westwing po otrzymaniu zaproszenia od innego członka Westwing, nie mogą być wykorzystane, jeśli Użytkownik ten posiada inne konto w serwisie Westwing. Bon z programu „Zaproś znajomego” może być wykorzystany tylko przez nowych Użytkowników.

7.1.5 Bony promocyjne dla nowo zarejestrowanych Użytkowników, przydzielone po rejestracji na stronie Serwisu, mogą być wykorzystane tylko raz i przez jednego Użytkownika.

7.1.6 W ramach jednego zamówienia Użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden bon rabatowy. Bony rabatowe nie łączą się w ramach jednego zamówienia. Nie jest możliwe zwrócenie lub uzyskanie kredytu za ewentualną pozostałą wartość vouchera promocyjnego, która powstaje, gdy wartość zakupu jest niższa niż wartość vouchera.

7.1.7 Voucher promocyjny nie może zostać przeniesiony na inne Konto, nie podlega zwrotowi i nie może być ponownie wykorzystany w przypadku zwrotu zamówienia lub jego części. Jeśli odstąpienie przez Użytkownika od Umowy Sprzedaży dotyczyło części towarów zakupionych z wykorzystaniem bonu rabatowego, Westwing dokona zwrotu wartości zwracanych towarów w kwocie widniejącej w potwierdzeniu dokonania zakupu (wartość towarów obniżonych proporcjonalnie do wartości bonu rabatowego).

7.1.8 Bon otrzymany w wyniku rejestracji w Westwing po zaproszeniu przez bliską osobę nie może zostać zrealizowany, jeśli osoba zapraszająca i zaproszona mieszkają tymczasowo lub na stałe w tym samym gospodarstwie domowym. To samo ograniczenie dotyczy bonu otrzymanego w wyniku wysłania zaproszenia bliskiej osobie do zarejestrowania się w Westwing. Westwing zastrzega sobie prawo do anulowania złożonych zamówień, unieważnienia wszystkich bonów (z wyjątkiem kupionych kart podarunkowych) i/lub wykluczenia członka Westwing z programu Poleć Znajomego w przyszłości.

7.2 Bony kompensacyjne

7.2.1 Bony kompensacyjne to vouchery, które nie mogą być zakupione, ale są wydawane przez Westwing według uznania jako rekompensata wobec roszczenia Użytkownika.

7.2.2 Dla wykorzystania bonu kompensacyjnego nie jest konieczne osiągnięcie minimalnego progu wartości zamówienia (w takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie gotówki lub przelewu, jeżeli wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość bonu kompensacyjnego).

7.2.3 Bony kompensacyjne są zwracane Użytkownikowi w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem indywidualnie przydzielonego bonu kompensacyjnego.

8. KARTY PODARUNKOWE

8.1 Karty Podarunkowe mogą być zakupione przez Użytkownika Serwisu. Wykorzystanie Karty Podarunkowej przez osobę niebędącą Użytkownikiem wymaga rejestracji w Serwisie lub w Aplikacji.

8.2 Do Umowy Sprzedaży Karty Podarunkowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące procedury zawarcia Umowy Sprzedaży towarów. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia Karty Podarunkowej przez Westwing, dochodzi do akceptacji przez Westwing oferty złożonej przez Użytkownika, a więc do zawarcia Umowy Sprzedaży Karty Podarunkowej.

8.3 Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej oraz bonu rabatowego.

8.4 Z przyczyn technicznych, podczas składania zamówienia w Westwing, możliwe jest użycie tylko jednego bonu z Karty Podarunkowej. W przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednej Karty Podarunkowej możliwe jest połączenie wartości Kart Podarunkowych poprzez kontakt z Działem Obsługi Użytkownika Westwing (pomoc@westwing.pl).

8.5 Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8.6 Z chwilą doręczenia Karty Podarunkowej danemu Użytkownikowi, na tego Użytkownika przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia.

8.7 Karta Podarunkowa jest ważna od daty jej wydania lub wysłania do Użytkownika, przez czas określony każdorazowo na Karcie Podarunkowej. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej istnieje możliwość wydłużenia ważności karty poprzez kontakt z Biurem Obsługi Westwing.

8.8 Kartę Podarunkową można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa nie pokrywa kosztów transportu.

8.9 Jeżeli wartość zamówienia przekracza aktualną wartość środków na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób określony przez Westwing dla danego rodzaju towaru.

8.10 Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie Karty Podarunkowej nie jest możliwe.

8.11 Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do płatności za towary objęte promocją, chyba że w warunkach promocji danego towaru wyraźnie zastrzeżono co innego.

8.12 W przypadku umów zawartych na odległość, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Westwing umowy o Kartę Podarunkową, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. Termin ten jest zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu we wskazanym terminie, w szczególności na adres pomoc@westwing.pl.

8.13 Użytkownik nie jest zobowiązany do zwrotu Karty Podarunkowej, która uległa dezaktywacji (dobiegł końca termin ważności Karty Podarunkowej, Użytkownik skutecznie odstąpił od Umowy Sprzedaży Karty Podarunkowej, Użytkownik wykorzystał wszystkie środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karty Podarunkowej Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Karta Podarunkowa zostanie zdezaktywowana. Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana do zakupu towarów, Nabywca zachowuje prawo do odstąpienia w zakresie niewykorzystanych (niezrealizowanych) środków nominalnych przypisanych do Karty Podarunkowej. Oznacza to, że gdyby w okresie pomiędzy złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży o Kartę Podarunkową a dezaktywacją Karty Podarunkowej, Nabywca lub inny Użytkownik wykorzystał w całości, lub w części Kartę Podarunkową (uiścił płatność za jej pomocą), Westwing będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Użytkownikowi kwoty zapłaconej za zakup Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Użytkownik lub inna osoba wykorzystał ją w całości, lub w części. Powyższe nie narusza uprawnień Użytkownika do odstąpienia od Umowy Sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

8.14 Westwing zwraca Użytkownikowi kwotę wpłaconą z tytułu zakupu Karty Podarunkowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Karty Podarunkowej.

8.15 W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy Sprzedaży towarów zawartej w ramach Serwisu lub Aplikacji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu ceny w postaci gotówki czy przelewu w tej części, w jakiej cena sprzedaży została pokryta Kartą Podarunkową. W takiej sytuacji bon karty podarunkowej zostanie na nowo aktywowany, w takim zakresie, w jakim dokonał zapłaty za zwrócony towar.

9. DOSTAWA

9.1 Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.

9.2 Westwing przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia (termin spełnienia świadczenia przez Westwing), chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem Umowy Sprzedaży uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach towarów oraz na potwierdzeniu złożenia zamówienia.

9.3 W przypadku nieodebrania towaru przez Użytkownika, Westwing wezwie Użytkownika do wykonania zawartej Umowy Sprzedaży i odbioru zakupionych towarów. W przypadku ponownego nieodebrania zamówionego towaru przez Użytkownika w wyznaczonym przez Westwing terminie Westwing zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie kolejnych 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towarów przez Użytkownika z powodu niewykonania Umowy Sprzedaży przez Użytkownika.

9.4 Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Westwing może dochodzić od Użytkownika równowartości kosztów zwrotu przesyłki na adres magazynu Westwing, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Westwing.

9.5 Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Użytkownik, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Westwing. Informacje o kosztach dostawy są dostępne każdorazowo na stronie towaru.

9.6 Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika, na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku, gdy Użytkownik zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika, na którego wybór Westwing nie miał wpływu, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Westwing przewoźnikowi wybranemu przez Użytkownika.

9.7 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Westwing, pisząc na adres pomoc@westwing.pl. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 10.6. zdanie drugie, Użytkownikowi przysługują roszczenia reklamacyjne określone w pkt. 13.2. poniżej.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży towaru w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru, co stanowi dwukrotnie przedłużony termin w stosunku do terminu ustawowego prawa do odstąpienia i nie uchybia wskazanemu we właściwych przepisach terminowi na odstąpienie od zawartej umowy. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, które Użytkownik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Westwing.

10.2 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub poprzez oświadczenie złożone w jakiejkolwiek innej formie, w którym to oświadczeniu Użytkownik poinformuje Westwing o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać pocztą lub na adres mailowy pomoc@westwing.pl.

10.3 Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem 30 dni od otrzymania towaru. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

10.4 W przypadku chęci dokonania zwrotu towaru Użytkownik może skontaktować się z Westwing, wysyłając wiadomość na adres: pomoc@westwing.pl. W celu usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o podanie numeru zamówienia oraz przyczyny zwrotu, co nie jest jednak obligatoryjne. Użytkownik może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w inny jednoznaczny sposób, w tym za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności.

10.5 Westwing, w sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Użytkownika, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży . W przypadku płatności przy odbiorze Westwing poprosi Użytkownika o wskazanie numeru rachunku bankowego, celem dokonania zwrotu płatności, co nie uchybia obowiązkom Westwing wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli Westwing nie zaproponował, że sam odbierze towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.6 Westwing nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Użytkownika przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Westwing.

10.7 Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem bonu kompensacyjnego, Użytkownik otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane bony kompensacyjne zostaną ponownie zapisane na koncie Użytkownika.

10.8 Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, wówczas zwrot płatności następuje za zgodą Użytkownika w formie bonu dodawanego na Konto Użytkownika, który dokonał płatności Kartą Podarunkową.

10.9 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10.10 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku zawarcia umowy:

1) której przedmiotem jest towar wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2) której przedmiotem świadczenia jest towar ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

3) której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

4) której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

5) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towaru, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

10.11 W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.10. 5) powyżej, Westwing może przyznać Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Do odstąpienia od umowy o świadczenie usług wskazanych w pkt. 11.10. 5) powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży towarów. Każdorazowo ewentualne prawo do takiego odstąpienia zostanie wyraźnie zastrzeżone w opisie usługi na stronie internetowej Serwisu.

10.12 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika, ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Westwing oświadczył, że poniesie koszty zwrotu. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie.

10.13 Towary podlegające zwrotowi (odstąpieniu od umowy) prosimy kierować na adres:

Westwing European Logistics Center

Stachowska 17C

62-023 Robakowo

10.14 Istnieje możliwość odpłatnego (na koszt Użytkownika) zamówienia kuriera po odbiór przesyłki zawierającej towary zwracane ze względu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Użytkownika (jest to jednak dobrowolne). W tym celu należy wysłać wiadomość, zawierającą numer zamówienia, na adres pomoc@westwing.pl. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponosi Westwing.

10.15 W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika nie wiązała się z żadną opłatą, w przypadku zamówienia przez Użytkownika kuriera za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, o ile nie postanowiono, że koszty te ponosi Westwing. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Użytkownika po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem pomoc@westwing.pl.

11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

11.1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć w szczególności na adres e-mail: pomoc@westwing.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Westwing.

11.2. W celu szybszego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o podawanie w zgłoszeniu co najmniej nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (adres mailowy) oraz opisu zgłaszanych zastrzeżeń.

11.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, Westwing zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia.

11.4. Westwing rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

11.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WESTWING ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARÓW Z UMOWĄ SPRZEDAŻY (RĘKOJMIA). REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

12.1. Westwing jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru bez wad i zgodnego z Umową Sprzedaży.

12.2. W odniesieniu do towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 roku, jeżeli sprzedany przez Westwing towar ma wadę, Użytkownik może wedle swojego wyboru: - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od umowy, chyba że Westwing niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna; - żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Westwing jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

12.2.1. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Westwing usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Westwing. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Westwing inny sposób zaspokojenia.

12.2.2. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Westwing dostarczyć wadliwy towar na adres: Westwing - Magazyn

Westwing European Logistics Center

Stachowska 17C

62-023 Robakowo

- żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Westwing jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

Ponadto Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Westwing usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Westwing. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Westwing inny sposób zaspokojenia.

12.3. W odniesieniu do towarów zakupionych od dnia 1 stycznia 2023 roku, jeżeli sprzedany przez Westwing towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Użytkownik może żądać jego naprawy lub wymiany towaru na nowy. Westwing jest zobowiązany naprawić lub wymienić towar w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

12.4. Westwing może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, albo naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów ze strony Westwing.

12.5. W sytuacji gdy naprawa lub wymiana towaru na nowy zgodnie z pkt 12.3 powyżej będą niemożliwe do zrealizowania w rozsądnym czasie, lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Westwing, Westwing może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, o czym powiadomi Użytkownika. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

12.6. Wyłącznie w przypadku:

a) wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w pkt 12.5. powyżej;

b) gdy Westwing próbował naprawić towar, ale brak zgodności towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal;

c) gdy Westwing nie doprowadził towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt 12.3. – 12.5.;

d) gdy brak zgodności towaru z Umową Sprzedaży jest bardzo istotny;

e) gdy z oświadczenia Westwing lub innych okoliczności wynika, że Westwing nie naprawi lub wymieni towaru w rozsądnym czasie, lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika; Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.

12.7. Użytkownik, który stwierdził niezgodność towaru z umową, w celu szybszego i sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, proszony jest o przesłanie dokładnej i szczegółowej informacji dotyczącej tej niezgodności, w tym zdjęć wadliwego towaru, na adres pomoc@westwing.pl wraz z informacją dotyczącą preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Westwing niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem na podany przez niego adres e-mail w sprawie dalszego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi Westwing do rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym właściwymi przepisami. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w stosunku do towarów zakupionych po 1 stycznia 2023 roku, jest obowiązany udostępnić Westwing towar podlegający naprawie lub wymianie. Westwing odbiera od Użytkownika towar na swój koszt.

12.8. Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany lub naprawy towaru, a Westwing nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12.9. Westwing ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia Użytkownikowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Roszczenie o wymianę lub naprawę towaru przedawnia się z upływem sześciu lat licząc od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA HIPERLINKÓW

13.1. W Serwisie i w Aplikacji dostępne są hiperlinki do innych stron internetowych.

13.2. W przypadku otrzymania przez Westwing informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z Serwisu i z Aplikacji.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisu i w Aplikacji znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.westwing.pl/privacy-policy.

15. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

15.1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Westwing.

16. MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

16.1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Westwing może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Westwing w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Westwing do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Westwing każdorazowo przekaże Użytkownikowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Westwing nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

16.2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Użytkownika będącego konsumentem spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Westwing.

16.3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Użytkownika będącego konsumentem, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Westwing.

16.4. Użytkownik będący Konsumentem może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

16.5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Użytkownik będący konsumentem może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

16.6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: pomoc@westwing.pl

17. APLIKACJA MOBILNA

17.1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji zobowiązany jest w szczególności do pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

17.2. Aplikację można pobrać bezpłatnie na urządzenie mobilne Użytkownika ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, w szczególności:

a) Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;

b) Google Play/Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.

17.3. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 17.2 powyżej może wiązać się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Użytkownika i przechowywanych w nim danych.

17.4. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:

a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 17.2 powyżej i zaakceptować je, oraz

b) pobrać Aplikacje ze sklepu, o którym mowa ust. 17.3 powyżej, oraz

c) zainstalować Aplikacje na urządzeniu mobilnym Użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 17.2 powyżej.

17.5. Aplikacja łączy się z Serwisem za pomocą Internetu.

17.6. Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne do korzystania z Aplikacji:

a) posiadać połączenie z siecią Internet – w celu pobrania Aplikacji oraz w celu korzystania z usług Aplikacji wymagających połączenia z tą siecią,

b) posiadać mobilne urządzenie elektroniczne, typu smartfon/tablet działające na podstawie jeden z następujących systemów:

i. Android w wersji 7 i wyższej,

ii. iOS w wersji 13 i wyższej.

17.7. Wymagania w przedmiocie wersji systemów operacyjnych, określone w ust. 17.6 lit. b powyżej, stanowią wymagania minimalne. Według najlepszej wiedzy Westwing możliwe jest również korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem niższych wersji systemów niż wymienionych w pkt. 17.6 lit. b Regulaminu, jednakże jedynie systemy operacyjne w wersjach wskazanych w powyższym punkcie zapewniają prawidłowe działanie Aplikacji.

17.8 Westwing dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Aplikacji do danych z serwerów Aplikacji był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Westwing do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu.

17.9. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji.

17.10. Użytkownik w każdym czasie może odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.

17.11. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji, można złożyć zgodnie z postanowieniami pkt 12 Regulaminu.

18. RĘKOJMIA KONSUMENCKA DOTYCZĄCA USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU I APLIKACJI.

18.1. Przepisy niniejszego rozdziału odnoszą się wyłącznie do Użytkowników będących konsumentami oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

18.2. Aplikacja stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Usługodawca w ramach Aplikacji świadczy usługi, które – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) - stanowią usługi cyfrowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające Użytkownikowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika, lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

18.3. Przepisy niniejszego punktu 18 stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących treści i usług cyfrowych.

18.4. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi, treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Umowę zawiera się przez Rejestrację i akceptację przez Użytkownika Regulaminu.

18.5. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa została udostępniona Użytkownikowi będącemu konsumentem lub pobrana na urządzenie mobilne Użytkownika, lub gdy Użytkownik, lub jego urządzenie mobilne, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub urządzenie mobilne Użytkownika, uzyskali do niej dostęp.

18.6. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu, pomimo wezwania go do ich dostarczenia, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

18.7. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a) z oświadczenia Westwing wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub

b) Westwing i Użytkownik uzgodnili, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Westwing nie dostarczył ich w tym terminie.

18.8. W razie odstąpienia przez Użytkownika, od umowy postanowienia pkt. 18.16. – 18.17., stosuje się odpowiednio.

18.9. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli

a) ich opis, rodzaj, ilość, jakość, cechy oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji odpowiada zawartej umowie;

b) pozostają przydatne do celu, do którego są potrzebne Użytkownikowi,

c) nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju;

d) posiadają cechy typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Użytkownik będący konsumentem może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Westwing, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Westwing wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Użytkownika o zawarciu umowy;

e) są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Użytkownikowi będącemu konsumentem przez Westwing przed zawarciem umowy,

f) zostały dostarczane z instrukcjami, których Użytkownik może rozsądnie oczekiwać.

18.10. Westwing informuje Użytkownika o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Użytkownikowi.

18.11. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 19.9, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli:

a) poinformował Użytkownika będącego konsumentem o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

18.12. W przypadku gdy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Użytkownik może żądać jej doprowadzenia do zgodności z umową. Westwing jest zobowiązany doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

18.13. Westwing może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie ich do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Westwing.

18.14. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnej z umową.

18.15. Wyłącznie w przypadku:

a) wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w pkt 18.13 i 18.14. powyżej;

b) gdy Westwing nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt 18.12. – 18.14.;

c) gdy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest bardzo istotny;

d) gdy z oświadczenia Westwing lub innych okoliczności wynika, że Westwing nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie, lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika;

Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny treści cyfrowej lub usługi cyfrowej albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej, lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

18.16. Po odstąpieniu od umowy Westwing nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z treści cyfrowej, lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Westwing, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

c) zostały połączone przez Westwing z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

18.17. Westwing nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Użytkownik z nich faktycznie korzystał.

19. PROCEDURY DZIAŁANIA Z TREŚCIAMI NIELEGALNYMI LUB NIEDOZWOLONYMI REGULAMINEM

19.1. W celu zapewnienia wszystkim Użytkownikom możliwości bezpiecznego korzystania z zamieszczania Treści jak i reagowania na Treści, które nie są legalne lub nie są dozwolone Regulaminem, Westwing poniżej wyjaśnia w szczególności:

a) zasady publikowania i zgłaszania Treści,

b) stosowane mechanizmy związane z podejmowaniem działań przez Westwing w stosunku do Treści, w tym wobec zgłoszeń dotyczących Treści,

c) przysługujące zgłaszającym oraz osobom publikującym Treści procedury odwoławcze,

d) zasady współpracy z organami.

19.2. Westwing w ramach Serwisu i Aplikacji umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług pośrednich w rozumieniu DSA w postaci przechowywania i publikowania Treści Użytkowników poprzez:

a) komentowanie wpisów na grupach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Westwing,

b) zamieszczanie opinii o zakupionych towarach (funkcja dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, którzy dokonali zakupu danego towaru).

19.3. Powyższe usługi są skierowane do Użytkowników na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

19.4. W Serwisie, Aplikacji oraz w mediach społecznościowych Westwing zakazane jest zamieszczanie nielegalnych Treści oznaczających informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w szczególności naruszających m.in. prawo do godności ludzkiej, prawo ochrony danych osobowych, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, prawo do ochrony własności, w tym własności intelektualnej (m.in. praw autorskich), prawa dziecka, prawo do niedyskryminacji. Zakazane jest również zamieszczanie Treści niedozwolonych Regulaminem tj. niezgodnych z netykietą i dobrymi obyczajami, oraz treści promocyjnych, reklamowych i marketingowych podmiotów konkurencyjnych wobec Westwing.

19.5. Zakazane jest w szczególności:

a) propagowanie faszyzmu lub innych totalitarnych ustrojów państwowych lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, płci, orientacji seksualnej, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, jak również znieważanie grup ludności lub poszczególnych ich członków z uwagi na powyższe cechy jak również pochwalanie takiej nienawiści,

b) pochwalanie lub podżeganie do terroryzmu, handlu ludźmi lub przestępczości zorganizowanej,

c) naruszanie dóbr osobistych osób trzecich,

d) naruszanie praw autorskich osób trzecich,

e) zamieszanie linków, jak i prowadzenie działań reklamowych, marketingowych / promocyjnych podmiotów konkurencyjnych wobec Westwing lub w sposób niezgodny z prawem,

f) >zamieszczanie opinii nie na temat zakupionego towaru, wprowadzających w błąd lub napisanych za wynagrodzeniem (w ramach funkcjonalności opiniowania zakupionych towarów),

g) prowadzenie lub nawoływanie do jakichkolwiek działań stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami np. prowadzenie działań wprowadzających Użytkowników w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

h) używanie wulgaryzmów.

19.6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na publikowaniu w ramach Serwisu, Aplikacji oraz w mediach społecznościowych Westwing Treści nielegalnych i innych niedozwolonych Treści określonych w powyższych ust. 19.4. - 19.5.

19.7. Westwing nie prowadzi ogólnego monitoringu Treści, ale może wykorzystywać zautomatyzowane systemy do identyfikacji potencjalnych naruszeń Regulaminu ograniczone jedynie do wykrywania słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.

19.8. O możliwości występowania nielegalnych lub niedozwolonych Treści Westwing może dowiadywać się samodzielnie (jednak nie angażując się w prewencyjne moderowanie), jak również poprzez zgłoszenia od osób trzecich lub instytucji. Wszystkie decyzje dotyczące nielegalnych lub niedozwolonych Treści są podejmowane po otrzymaniu stosownych niezbędnych informacji, z należytą starannością, z poszanowaniem prawa do wolności wypowiedzi i przez osoby posiadające odpowiednie kompetencję w tej materii. Decyzje nie są podejmowane w sposób automatyczny.

19.9. Wszystkie osoby odwiedzjące Serwis lub Aplikację mają możliwość zgłaszania nielegalnych lub niedozwolonych Treści do Westwing w celu ich weryfikacji. Takiego zgłoszenia można dokonać poprzez:

a) wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@westwing.pl (Punkt Kontaktowy),

b) wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i w Aplikacji.

19.10. Zgłoszenie nielegalnych lub niedozwolonych Treści musi zawierać wszystkie poniższe elementy:

a) wyjaśnienie powodów, dlaczego zgłaszający uważa Treści za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem,

b) dokładną lokalizację elektroniczną treści, np. adres URL i ewentualnie dodatkowe informacje do identyfikacji Treści,

c) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego (z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE),

d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

19.11. Westwing przesyła bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, jeśli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego.

19.12. Westwing może wezwać zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia, jeśli jest ono niekompletne lub błędne (np. nie zawiera wszystkich elementów wskazanych jako obowiązkowe powyżej lub wymaga dodatkowych dowodów / wyjaśnień). W przypadku gdy zgłaszający nie poprawi lub nie uzupełni zgłoszenia w ciągu 14 dni od takiego wezwania, zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.

19.13. Zależnie od wagi naruszenia, Westwing może stosować następujące ograniczenia nałożone w związku z udostępnianiem nielegalnych lub niedozwolonych Regulaminem Treści:

a) ograniczenia w zakresie widoczności określonych Treści, w tym usuwanie Treści, uniemożliwianie dostępu do Treści lub depozycjonowanie Treści;

b) zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych;

c) zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;

d) zawieszenie lub zamknięcie Konta Użytkownika.

19.14. W przypadku stwierdzenia istnienia nielegalnych lub niedozwolonych Treści, Westwing podejmie niezwłoczne działania w celu ich usunięcia lub zablokowania dostępu do nich. Westwing może również uznać, że Treści nie naruszają Regulaminu. O podjętej decyzji wraz z jej uzasadnieniem Westwing informuje zgłaszającego bez zbędnej zwłoki na podany w zgłoszeniu adres e-mail. W sytuacji zablokowania lub usunięcia Treści, bądź podjęcia innych działań wobec osoby je zamieszczającej określonych w ustępie powyżej, Westwing niezwłocznie informuje osobę, która je zamieściła, dostarczając uzasadnienie swojej decyzji (o ile Westwing posiada elektroniczne dane kontaktowe takiej osoby).

19.15. Zarówno osoba zgłaszająca Treści, jak i osoba, która je zamieściła mogą odwołać się od decyzji Westwing w terminie 30 dni. W tym celu należy złożyć odwołanie poprzez:

a) wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@westwing.pl (Punkt Kontaktowy)

b) wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i w Aplikacji.

19.16. Odwołanie powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienie powodów, dlaczego odwołujący się uważa decyzję Westwing za błędną, oraz dane kontaktowe odwołującego się (imię, nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail).

19.17. Westwing niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odwołania na podany adres e-mail oraz ustosunkuje się do niego w terminie 14 dni.

19.18. W sytuacji, gdy Westwing otrzyma jakiekolwiek informacje wskazujące na możliwość, że doszło, dochodzi lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osób, niezwłocznie informuje o swoich podejrzeniach organy ścigania lub sądownictwa odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich, przekazując jednocześnie wszystkie dostępne informacje na ten temat. Ponadto, w sytuacji, gdy organy ścigania lub władze publiczne zażądają od Westwing udostępnienia danych Użytkownika, zwłaszcza w kontekście trwających postępowań cywilnych lub karnych, Westwing jest zobowiązana dostarczyć wymagane informacje. Najpóźniej w chwili podejmowania działań w odpowiedzi na otrzymany nakaz, lub, w przypadkach określonych przez organ wydający nakaz, w wyznaczonym momencie, Westwing informuje Użytkownika lub inną osobę będącą odbiorcą jego usług o otrzymanym nakazie oraz o działaniach, które zostały podjęte w odpowiedzi na ten nakaz.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1.Westwing zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

1) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub usług, bądź świadczenia usług drogą elektroniczną przez Westwing wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Westwing;

2) konieczność dostosowania działalności Westwing do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: (i) decyzji właściwego w zakresie działalności Westwing organu administracji publicznej, lub (ii) orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Westwing, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Westwing.

3) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Westwing spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

4) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Westwing usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Westwing dotychczasowych funkcjonalności, lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi;

5) połączenie, podział albo przekształcenie Westwing lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Westwing określonych w Regulaminie.

19.2. Westwing poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym jednak niż 14 dni.

19.3. W przypadku Użytkowników, którzy nie zaakceptowali Regulaminu, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i Westwing Umów Sprzedaży towarów przed zmianą Regulaminu.

19.4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Westwing udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.