Regulamin


DEFINICJE

„Westwing” lub „Usługodawca” - Westwing Home & Living Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, działająca pod marką Westwing Home & Living, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 397077, tel.: (22) 290 3000, e-mail: pomoc@westwing.pl. Adres siedziby jest także adresem do kontaktu oraz składania reklamacji.

„Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.westwing.pl

„Użytkownik” – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła konto w Serwisie

„Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Serwisie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej kart

„Regulamin” – niniejszy regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1. Westwing prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż towarów w ramach kampanii sprzedażowych skierowanych do Użytkowników i ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii.

1.2. Dokonując rejestracji Użytkownik zawiera z Westwing umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów oferowanych w ramach kampanii sprzedażowych w Serwisie Użytkownik zawiera z Westwing umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

1.3. Westwing zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zakupiony towar w terminach podanych w warunkach danej kampanii sprzedażowej, wolny od wad. Termin dostarczenia towaru podany przy określonym towarze stanowi wiążące postanowienie umowne dla stron. Westwing jest odpowiedzialny za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych w Regulaminie.

1.4. Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce.

2. CZŁONKOSTWO W SERWISIE

2.1. Oferty zawarte na portalu Westwing są dostępne wyłącznie dla Użytkowników.

2.2. Członkostwo jest bezpłatne i może zostać w każdej chwili rozwiązane przez Użytkownika.

2.3. Jeden Użytkownik może utworzyć w Serwisie wyłącznie jedno konto członkowskie. Próba utworzenia kolejnego konta zostanie zablokowana przez Westwing.

2.4. Deklaracja rezygnacji z członkostwa (rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) może być przesyłana drogą e-mailową na adres pomoc@westwing.pl. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Westwing deklaracji rezygnacji, z wyłączeniem umów Użytkowników, których zamówienia pozostają w trakcie realizacji. W takich przypadkach umowa rozwiązuje się z upływem 30 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru.

2.5. Każdy Użytkownik ma zapewniony bezpośredni, chroniony hasłem, dostęp do Serwisu.

3. UŻYTKOWANIE SERWISU

3.1. W trakcie rejestracji przyszły Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych (patrz punkt 15.1). Użytkownicy zobowiązani są do podania kompletnych, prawdziwych danych.

3.2. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.3. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom.

3.4. Zarejestrowani Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Serwisu na warunkach innych niż ustalone, szczególnie poprzez zakłócanie jego funkcjonowania lub manipulację procesami technicznymi.

3.5. W sekcji "Moje konto" dostępnej w Serwisie po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z magazynu Westwing oraz dostarczonych.

3.6. Na swoim koncie każdy Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi, w tym subskrypcją newslettera oraz danymi osobowymi.

3.7. Westwing zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia Użytkowników o możliwości wypowiedzeniu członkostwa oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych, o ile zostanie naruszona którakolwiek z regulacji Regulaminu jak również, w razie gdy Użytkownik dokonuje rażącej ilość zwrotu towarów w stosunku do ilości towarów zatrzymanych, o czym mowa w punkcie 11.12 Regulaminu. Westwing ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego stwierdzonych naruszeń.

4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Westwing są następujące:

(a) połączenie z siecią Internet,

(b) przeglądarka internetowa

4.2. Westwing zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z Westwing umowę sprzedaży określonego towaru.

5.2. Ogłoszenia w Serwisie nie stanowią oferty wiążącej Westwing w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są one zaproszeniem do zawarcia umowy z uwagi na fakt, że towary dostępne w ramach kampanii sprzedażowych są dostępne wyłącznie do czasu wyczerpania zapasów w magazynie Westwing.

5.3. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Płacę" Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy, która staje się wiążąca dla Westwing po potwierdzeniu przez Westwing jej otrzymania i warunków umowy.

5.4. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Westwing drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia (złożenia oferty). E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Westwing dostępności towaru i akceptacji oferty Użytkownika, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Użytkownika po skompletowaniu jego zamówienia.

6. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS PRODUKTÓW

6.1. W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie zamówienia oraz na każdej stronie produktu oraz w terminach podanych w opisie każdej kampanii.

6.2. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny za wyjątkiem kosztów przesyłki.

6.3. Koszty przesyłki są ustalane osobno dla każdego zamówienia i zależą w szczególności od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. Koszty przesyłki dla produktów o niestandardowych parametrach (wymiary lub waga) są podane na stronie danego produktu.

6.4. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na Westwing, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. Westwing nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Serwisie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Użytkowników. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości produktu.

7. PŁATNOŚĆ

7.1. Westwing oferuje swoim Użytkownikom cztery metody płatności: (1) za pomocą karty kredytowej, (2) przelewem lub transferem internetowym poprzez system płatności Dotpay, (3) za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal lub (4) płatność gotówką przy odbiorze.

7.2. Westwing zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności. Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących dostarczania znajdują się każdorazowo w trakcie składania zamówienia dotyczącego konkretnego towaru.

7.3. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze Westwing zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia.

7.4. Westwing akceptuje różne typy kart kredytowych m.in. Visa i Mastercard.

7.5. Westwing pobiera daną należność za zamówienie z karty lub konta Użytkownika bezpośrednio po dokonaniu przez Użytkownika płatności z użyciem przycisku „Płacę”.

7.6. W razie złożenia zamówienia i niedokończenia procedury płatności zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty i zostaje anulowane przez system po upływie godziny od chwili jego złożenia, jednak nie później niż w chwili zakończenia kampanii, której dotyczy. Zamówienie anulowane nie zobowiązuje Użytkownika do zapłaty a Westwing do realizacji zamówienia.

7.7. W celu wystawienia faktury, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia, wysyłać na adres pomoc@westwing.pl, niezbędne dane do wystawienia faktury wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni roboczych od finalnej daty dostawy podanej na potwierdzeniu zamówienia.

8. BONY RABATOWE

8.1. Poniższe ustalenia znajdują zastosowanie wobec wszystkich bonów rabatowych oferowanych przez Westwing.

8.2. Do bonów rabatowych należą w szczególności:

(a) powitalne bony rabatowe za rejestrację w Serwisie jako następstwo skorzystania z zaproszenia do klubu;

(b) bony rabatowe jako następstwo pierwszego opłaconego zamówienia dokonanego przez osobę zaproszoną przez Użytkownika;

(c) bony przydzielane poszczególnym Użytkownikom indywidualnie przez Westwing.

8.3. Bony rabatowe obowiązują tylko przez podany przy wystawieniu okres lub podczas określonej oferty sprzedaży.

8.4. Przedłużenie ważności bonu lub przeniesienie go na inną akcję sprzedaży nie jest możliwe.

8.5. Prawa do wykorzystania bonów rabatowych nie można przenosić na innych Użytkowników.

8.6. Bony rabatowe nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów przesyłki.

8.7. Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupie o określonej minimalnej wartości, podanej w warunkach korzystania z bonu.

8.8. Z przyczyn administracyjnych nie jest możliwe wyrównanie lub zwrot pozostałych środków pieniężnych, gdy wartość zakupu jest niższa niż wartości bonu rabatowego.

8.9. Jeśli koszt zamówienia przekracza wartość bonu rabatowego, należy dopłacić różnicę za pośrednictwem oferowanych metod płatności.

8.10. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden bon.

8.11. Bony nie są oprocentowane i nie są wypłacane w gotówce.

8.12. Bony rabatowe będą zwracane wyłącznie w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. Bony rabatowe ani ich równowartość nie podlegają zwrotowi, jeśli zamówienie mogło być zrealizowane tylko w części; nie dotyczy to przypadków zwrotu towaru z uwagi na jego wady.

9. KARTY PODARUNKOWE

9.1. Westwing oferuje Karty Podarunkowe. Karty Podarunkowe mogą być zakupione przez Użytkownika Serwisu („Nabywca”). Wykorzystanie Karty Podarunkowej przez osobę niebędącą Użytkownikiem wymaga rejestracji w Serwisie.

9.2. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

9.3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

9.4. Z chwilą doręczenia Karty Podarunkowej Nabywcy na Nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia.

9.5. Karta Podarunkowa jest ważna od daty jej wydania i wysłania do Nabywcy przez czas określony każdorazowo w ofercie dotyczącej Karty. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia skorzystanie z niej, co nie uchybia prawu Nabywcy do zwrotu świadczeń niewykorzystanych do dnia upływu ważności Karty.

9.6. .Przy płatności Kartą Podarunkową Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Kartę podarunkową można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.

9.7. Jeżeli wartość zamówienia przekracza aktualną wartość środków na Karcie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób określony przez Westwing dla danego rodzaju towaru.

9.8. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie Karty Podarunkowej jest niemożliwe.

9.9. Karty Podarunkowe Westwing są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.

9.10. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do płatności za towary objęte promocją, chyba że w warunkach promocji danego towaru wyraźnie zastrzeżono co innego.

9.11. W przypadku umów zawartych na odległość Nabywcy, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Westwing umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. Termin ten jest zachowany w razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres właściwy dla składania reklamacji.

9.12. Nabywca nie jest zobowiązany do zwrotu Karty, która ulega dezaktywacji. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia z wykorzystaniem płatności Kartą Prezentową po złożeniu przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy a przed dezaktywacją Karty, zamówienie takie będzie jednoznaczne z uchyleniem się od skutków oświadczenia o odstąpieniu i z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.13. Usługodawca zwraca Nabywcy kwotę wpłaconą z tytułu zakupu Karty w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

9.14. Prawo odstąpienia nie przysługuje w razie złożenia przez Użytkownika zamówienia na realizację usługi, opłacenia go za pomocą Karty i przystąpienia przez Westwing do jego realizacji – bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

10. DOSTAWA

10.1. Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.

10.2. Westwing przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach produktów oraz na potwierdzeniu zamówienia.

10.3. W wyniku siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od Westwing, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Użytkownika, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.

10.4. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy Użytkownika, Westwing dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Użytkownika. W przypadku trzykrotnego nieodebrania zamówionego towaru Westwing zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Użytkownika oraz do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (likwidacji konta Użytkownika w Serwisie). W razie odstąpienia od umowy Westwing zwróci Użytkownikowi płatność za towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Westwing zmuszony był ponieść.

10.5. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Użytkownika, koszty zwrotu przesyłki na adres magazynu Westwing, ponosi w całości Użytkownik.

10.6. Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Użytkownik, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Westwing. Informacje o kosztach dostawy dostępne są dostępne każdorazowo na stronie przedmiotu.

10.7. Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku gdy Użytkownik zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika innego niż stale współpracujący z Westwing, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Westwing przewoźnikowi wybranemu przez Użytkownika.

10.8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Użytkownik jest zobowiązany do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz powiadomienia Westwing o tym fakcie pisząc na adres pomoc@westwing.pl. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 10.6. zdanie drugie, Użytkownik ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na nową, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Westwing. Wówczas Westwing ma prawo naprawić rzecz lub wymienić ją na rzecz wolną od wad według swego wyboru.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru, co stanowi ponad dwukrotnie przedłużony termin w stosunku do terminu ustawowego prawa do odstąpienia. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, które Użytkownik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.

11.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu dostępnym tutaj lub dołączonym do potwierdzenia zamówienia przesyłanego mailowo. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub na adres mailowy pomoc@westwing.pl.

11.3. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie przesłane przed jego upływem. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11.4. W przypadku dokonywania zwrotu towarów należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość na adres: pomoc@westwing.pl. Treść powinna zawierać numer zamówienia oraz przyczynę zwrotu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu. Wypełnienie formularza zwrotu lub inny sposób podania wszystkich danych niezbędnych do zidentyfikowania zamówienia oraz Użytkownika jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy i zwrotu towaru oraz dokonania przez Westwing zwrotu płatności. Westwing nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie przez Użytkownika danych koniecznych i wystarczających dla prawidłowej jego identyfikacji.

11.5. Westwing, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe. Wystarczy, aby klient przesłał na podany adres e-mail z numerem konta oraz informacją o przyczynie zwrotu. Jednocześnie Westwing nie zwraca pieniędzy poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską.

11.6. Westwing nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Użytkownika przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Westwing.

11.7. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem bonu rabatowego, Użytkownik otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane bony rabatowe zostaną ponownie zapisane na koncie Użytkownika. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, wówczas zwrot płatności następuje w formie bonu dodawanego do konta Użytkownika, który dokonał płatności Kartą Podarunkową.

11.8. Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Użytkownik odpowiedzialny jest za zwrot produktu w niezmienionym stanie, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi.

11.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku zawarcia umowy:

1) której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2) której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

3) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

4) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

11.10. Westwing zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.

11.11. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Użytkownika, ponosi on koszty przesyłki zwrotnej, chyba że zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Westwing.

11.12. W przypadku rażącej ilości zwrotu towarów w stosunku do ilości towarów zatrzymanych przez Użytkownika Westwing przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem i skasowania jego konta w Serwisie.

11.13. Towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:

Westwing Home & Living - Magazyn

Prologis Park Warsaw II

ul. Staniewicka 5, hala DC2

03-310 Warszawa

e-mail: pomoc@westwing.pl

11.14. Istnieje możliwość zamówienia kuriera po odbiór przesyłki za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta, wystarczy do nas napisać na adres pomoc@westwing.pl. Treść powinna zawierać numer zamówienia. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie użytkownik poniósł, składając zamówienie. Zwrot należności za zwrócony towar i dostarczenie przesyłki do Użytkownika zostanie pomniejszony o koszty przesyłki zwrotnej, o ile nie postanowiono, że koszty zwrotu towaru ponosi Westwing. W przypadku zwrotu towaru z uwagi na jego wady techniczne lub prawne koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Westwing.

11.15. W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem pomoc@westwing.pl.

11.16. Westwing nie odpowiada za niedostarczenie produktu na skutek nieprawidłowo podanego przez Użytkownika adresu; zobowiązuje się jednak do zawiadomienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o próbie dostarczenia zamówienia.

12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

12.1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć na adres e-mail: pomoc@westwing.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Westwing.

12.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (adres mailowy) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Westwing zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.4. Westwing rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji. W razie braku wyraźnego wskazania domniemywa się, że Użytkownik wskazał jako właściwy adres mailowy.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WESTWING ZA WADY TOWARÓW (RĘKOJMIA). REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

13.1. Westwing jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towarów, które istniały w chwili przejścia na Użytkownika niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

13.2. Jeżeli sprzedany przez Westwing towar ma wadę, Użytkownik może wedle swojego wyboru: żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, albo żądać wymiany towaru na nowy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Westwing. W takim przypadku obowiązuje sposób przywrócenia stanu zgodnego z umową zaproponowany przez Westwing. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

13.3. Użytkownik, który stwierdził wadę towaru powinien przesłać dokładną i szczegółową informację dotyczącą wady, w tym zdjęcia, na adres pomoc@westwing.pl wraz z informacją dotyczącą wybranego sposobu załatwienia reklamacji. Westwing niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem na podany przez niego adres mailowy w sprawie dalszego sposobu załatwienia reklamacji, w tym odbioru od Użytkownika wadliwego towaru.

14. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA HIPERLINKÓW

14.1. W Serwisie możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.

14.2. Westwing nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

14.3. W przypadku otrzymania przez Westwing informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z Serwisu.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15.1. W trakcie rejestracji w Serwisie Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które będą wykorzystywane przez Westwing do realizacji umów zawieranych z Użytkownikami.

15.2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu zawierania umów sprzedaży towarów oraz w innych celach, do jakich upoważnia Westwing ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15.3. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane za jego zgodą.

15.4. Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

15.5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

15.6. Rejestrujemy adresy IP każdorazowego logowania do Serwisu i rejestracji oraz IP złożonego zamówienia.

15.7. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Westwing.

15.8. W trakcie składania zamówienia w Serwisie Użytkownicy podają informacje dotyczące adresu do rachunku, adresu dostawy oraz dokonują płatności za pomocą metod płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie.

15.9. Dla wygody Użytkownika, przy płatności kartą kredytową lub debetową, system automatycznie zapamiętuje część informacji karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty.

15.10. Oświadczenie Westwing o ochronie danych można pobrać ze strony: Ochrona prywatności.

16. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

16.1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych Serwisie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Westwing.

17. PLATFORMA ODR

17.1. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: pomoc@westwing.pl

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Westwing zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy będą informowani na stronie głównej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Westwing, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie głównej Serwisu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu muszą być prowadzone na zasadach dotychczasowych.


Stan na 19 grudnia 2014 r.