WARUNKI UCZESTNICTWA "Mój przytulny dom Westwing"- KONKURS PINTEREST


Biorąc udział w konkursie „Mój przytulny dom Westwing” firmy Westwing Group AG, uczestnik akceptuje następujące warunki uczestnictwa:

1. Organizatior

Konkurs organizowany jest przez Westwing Group AG, Moosacher Straße 88, 80809 Munich, Germany ("Westwing").

2. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby powyżej 18 roku życia mieszkające w Polsce. Wykluczeni są pracownicy firmy Westwing i jej spółek zależnych, wszystkie uczestniczące firmy partnerskie i agencje, a także członkowie ich rodzin i osoby mieszkające w gospodarstwie domowym.

Uczestnictwo za pośrednictwem Zwycięskich klubów gier lub usług uczestnictwa i zgłoszeń, automatycznych wpisów, wielokrotnych wpisy (np. z różnymi adresami e-mail), a także uczestnictwo z fałszywymi tożsamościami lub tożsamościami osób trzecich są niedozwolone.

Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dowodu, że kwalifikują się do udziału w loterii. Jeśli uczestnicy nie wykażą się kwalifikowalnością w terminie wyznaczonym przez Westwing, Westwing zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z udziału.

3 Czas trwania

Konkurs rozpoczyna się w piątek 3 września 2021 o 8:00 (GMT+1) i zakończy w Niedzielę 19 września 2021 o 23:59 (GMT+1).

4. Jak wziąć udział

By wziąć udział w konkursie, uczestnik musi wykonać poniższe kroki:

a. Na swoim koncie Pinterest stworzyć tablicę “Mój przytulny dom Westwing”

b. W tym celu uczestnicy muszą przejrzeć istniejące tablice na koncie Westwing Home & Living Polska Pinterest (https://www.pinterest.com/westwingpl/) i przypiąć swoje ulubione piny do własnej tablicy „ Mój przytulny dom Westwing”.

c. Tablica „Mój przytulny dom Westwing” musi zawierać minimum 20 pinów.

Aby wziąć udział w konkursie i go wygrać, nie jest wymagany żaden zakup ani płatność. Zakup lub inna płatność nie zwiększy szans na wygraną.

5. Nagroda

Reklamowaną nagrodą jest bon Westwing o wartości 4500pln, bez minimalnej wartości zamówienia, który można zrealizować na stronie www.westwing.pl. Nagroda nie podlega przeniesieniu ani wymianie na innego zwycięzcę. Wypłata nagrody w gotówce nie jest możliwa. We wszystkich innych przypadkach obowiązują zasady dotyczące voucherów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH) firmy Westwing. W mało prawdopodobnym przypadku niedostępności nagrody Westwing zastrzega sobie prawo do zastąpienia jej równoważną nagrodą według własnego uznania. Opodatkowanie nagrody jest obowiązkiem zwycięzcy.

6. Ustalenie nagrody i powiadomienie

Zwycięzca zostanie wybrany spośród wszystkich uczestników przez dwóch pracowników Westwing w ciągu dwóch (2) tygodni po zakończeniu konkursu. Pracownicy posiadają niezbędną wiedzę o trendach wnętrzarskich i social media i wybiorą najpiękniejszą tablicę.

Zwycięzca zostanie następnie powiadomiony za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Pintereście i poproszony o przesłanie swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres) pocztą elektroniczną do Westwing. Roszczenie o nagrodę przepadnie i zostanie przyznane innemu uczestnikowi, jeśli Westwing nie będzie w stanie skontaktować się ze zwycięzcą w ciągu pięciu (5) dni, jeśli wszystkie niezbędne dane kontaktowe nie zostaną dostarczone przez zwycięzcę w ciągu pięciu (5) dni, jeśli nagroda lub powiadomienie o nagrodzie będzie niemożliwe do dostarczenia lub jeśli zwycięzca nie przestrzega niniejszego Regulaminu.

Westwing zastrzega sobie prawo do odzyskania nagrody od zwycięzcy w przypadku nieprzestrzegania jednego lub więcej z wyżej wymienionych zasad i przepisów.

7. Transfer wygranych

Przekazanie nagrody odbędzie się zgodnie z ustaleniami między Westwing a zwycięzcą. Ze zwycięzcą skontaktujemy się za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Pinterest w celu umówienia daty. Zwycięzca otrzyma nagrodę w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od powiadomienia o nagrodzie.

Po wydaniu bonu zakupowego na koncie klienta Westwing zwycięzcy, Westwing uzna nagrodę za dostarczoną, przy czym zwycięzca przejmie pełną odpowiedzialność za nagrodę. Jeśli konto klienta w Westwing jeszcze nie istnieje, do przekazania nagrody wymagana jest rejestracja zwycięzcy w Westwing.

8. Brak transferu wygranej

W przypadku braku możliwości przekazania nagrody zwycięzcy (np. z powodu wygaśnięcia prawa do nagrody ze względu na warunki uczestnictwa lub zwycięzca nie przyjmuje nagrody), decyzja o tym, co zostanie zrobione, pozostawia się decyzji Westwing z nagrodą (np. czy nagroda zostanie przyznana uczestnikom, którzy nie wygrali zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa, czy nie zostanie przyznana i zostanie wykorzystana np. w innym konkursie).

9 Wykluczenie uczestników

Westwing zastrzega sobie prawo do wykluczenia bez podania przyczyn uczestników, którzy podają nieprawdziwe lub niepełne informacje, korzystają z niedozwolonych środków pomocniczych, są podejrzani o manipulację lub w inny sposób naruszają warunki uczestnictwa.

W przypadku spełnienia warunków wykluczenia nagrody mogą zostać następnie wycofane lub nagrody, które zostały już wypłacone lub dostarczone, mogą zostać odzyskane.

Westwing zastrzega sobie prawo do zażądania od uczestnika oświadczenia, jeśli podejrzewa przyczynę wykluczenia. Jeśli uczestnik nie odpowie w terminie wyznaczonym przez Westwing, Westwing zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału.

10 Ochrona danych

Westwing zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia tego konkursu. Szczegóły dotyczące rodzaju i zakresu przetwarzania danych znajdują się w naszej szczegółowej polityce prywatności: https://www.westwing.de/c/privacy-policy/.

11. Zastrzeżenie

Westwing nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych, w szczególności te, które występują podczas transmisji danych, wady techniczne lub zagubione, uszkodzone lub opóźnione wpisy, które są spowodowane problemami z siecią, sprzętem lub oprogramowaniem.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne zwycięzców są wykluczone.

12. Modyfikacja/odwołanie konkursu

Westwing zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania konkursu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. W szczególności Westwing jest uprawniony do przerwania, anulowania lub zawieszenia konkursu w przypadku próby nadużycia poprzez manipulację lub gdy prawidłowe wykonanie nie jest już zapewnione, w szczególności w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania, błędów programu, wirusów komputerowych lub nieautoryzowanej interwencji ze strony osób trzecich, a także problemy mechaniczne, techniczne lub prawne.

13. Postanowienia końcowe

Konkurs „Mój przytulny dom Westwing” na Pinterest nie jest w żaden sposób powiązanu z ani sponsorowany, wspierany ani organizowany przez Pinterest.

Uczestnicy muszą przestrzegać ogólnych warunków (T&C) Pinteresta.

Proces prawny jest wyłączony. Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona.

Konkurs jest nieważny tam, gdzie jest to zabronione przez prawo