REGULAMIN KONKURSU „Urządzasz = Wygrywasz!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „Urządzasz = Wygrywasz!” (zwanego dalej „Konkursem”). Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest Westwing GmbH z siedzibą w Monachium przy Moosacher Str. 72 (80809 Monachium), zarejestrowana w Amtsgericht München pod numerem HRB 191 901, (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator przeprowadzi Konkurs na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL: http://www.westwing.pl/ (dalej: „Westwing”).
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 07.03.2019 r. od godziny 14.00 do 21.03.2019 r. do godz. 23.59 w witrynie http://www.westwing.pl/.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, firma Apple Inc. i jej bezpośrednie lub pośrednie podmioty zależne, nie organizują tego Konkursu ani nie są w żaden sposób z nim związane.
2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby, które ukończyły 13 rok życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeśli działają za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów), a jednocześnie:
a. posiadają konto na portalu Westwing;
b. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności wyrażą chęć wzięcia udziału w Konkursie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu oraz wykonanie zadania konkursowego;
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu Regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.
3 ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie stworzyć listę zakupową (dalej: „Lista Życzeń”), która ma razem stanowić aranżację jednego pokoju, za pomocą opcji Lista Życzeń zamieszczonej na Westwing, która będzie obejmowała produkty z oferty Westwing. Produkty muszą być umieszczone nawybranej z listy rozwijalnej Liście Życzeń o nazwie „Urządzasz = Wygrywasz!”. Lista Życzeń powinna składać się z minimum 1 produktu.
2. Jeden Uczestnik może stworzyć tylko jedną konkursową Listę Życzeń.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie dwóch tygodni od jego zakończenia. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w cotygodniowym newsletterze wysyłanym do użytkowników Westwing, dodatkowo Westwing skontaktuje się z wygranym używając podanych w procesie rejestracji danych osobowych.
4. Listy Życzeń nie spełniające wymogów opisanych w Regulaminie nie będą brane od uwagę przez Komisję konkursową.
4. KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY
1. Organizator powoła trzyosobową Komisję konkursową.
2. Komisja konkursowa wybierze 1 Listę Życzeń ocenioną najwyżej pod względem jej kreatywności, estetyki oraz zgodności ze wskazanym tematem Listy Życzeń. Autor wybranej przez Komisję Konkursową Listy Życzeń (dalej: Laureat) otrzyma Nagrodę. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru zwycięskiej Listy Życzeń oparte na subiektywnych odczuciach.
3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową w postaci kuponu rabatowego (dalej zwana „Nagroda”), o wartości 10 000 pln.
4. Nagroda konkursowa, poza częścią określoną w ust. 4 będzie wydawana w formie rzeczowej, bez prawa jej zmiany, bądź wypłaty w gotówce, co nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Laureata wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi nie jest zbywalne.
5. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) wartość Nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Konkursu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu w skład Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonej od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości Nagród i nagród pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
6. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne, co nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Laureata Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi Konkursu nie jest zbywalne.
7. Decyzja Komisji konkursowej dotycząca wyboru Laureata jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie uchybia prawom uczestnika do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
5. ZAWIADAMIANIE LAUREATÓW I PRZEKAZANIE NAGRÓD
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w cotygodniowym newsletterze wysyłanym do użytkowników Westwing, Westwing skontaktuje się również bezpośrednio z wygranym przy użyciu danych osobowych podanych w procesie rejestracji.
2. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi, po podaniu przez niego wszystkich koniecznych danych. Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich koniecznych danych, w terminie 14 dni od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych.
3. Po potwierdzeniu przez Laureata danych, Organizator wyśle Laureatowi przyznaną Nagrodę, w formie kuponu rabatowego na wybrane produkty z oferty Westwing za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 70 dni od daty ogłoszenia Listy Laureatów.
4. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata Konkursu adres e-mail. Produkty wybrane przez klienta mogą zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres podany w podsumowaniu zamówienia.
5. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata Konkursu.
6. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków określonych w ust. 2, prawo do nagrody przepada, a Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Laureatowi.
6. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, co oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE a także wszelkie ustawodawstwo krajowe regulujące przetwarzanie danych osobowych mające zastosowanie, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia Laureata oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 9 Regulaminu.
2. Administratorem Twoich danych osobowych Uczestników jest Westwing GmbH z siedzibą w Monachium przy Moosacher Str. 72 (80809 Monachium), zarejestrowana w Amtsgericht München pod numerem HRB 191 901, z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: pomoc@westwingnow.pl.
3. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Będą one przetwarzane jedynie w celu kontaktu z Tobą w przypadku nagrodzenia stworzonej przez Ciebie Listy Życzeń. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Dane te będą przez nas przetwarzane przez 1 rok od daty zakończenia Konkursu.
5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. REKLAMACJA
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
2. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Reklamacje powinny być przesłane listem na adres: Westwing Home & Living, Twarda 18, 00-105 Warszawa lub na adres e-mail: pomoc@westwingnow.pl z dopiskiem – konkurs „Urządzasz = Wygrywasz! Westwing”.
4. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
5. Komisja Konkursowa rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
7. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
8. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego
8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej oraz udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, za które uważa się (katalog zamknięty):
a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników / Laureatów określone w Regulaminie;
b. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
i. decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
ii. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników / Laureatów Konkursu określone w Regulaminie; c. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Profilu oraz poprzez wiadomość prywatną wysłaną z odpowiednim uprzedzeniem w ramach Portalu do Uczestnika (lub jego przedstawiciela ustawowego).
6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Profilu względem Uczestników (lub odpowiednio ich przedstawicieli ustawowych), którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201 poz. 1540 ze zm.).